Hľadáte kvalitné okná? Hľadajte “zaručene slovenské okno”. Vysvetlíme vám “cestu”!

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


OknáStavba

Hľadáte kvalitné okná? Hľadajte “zaručene slovenské okno”. Vysvetlíme vám “cestu”!

Hľadáte kvalitné okná, SLOVENERGOokno

Kúpa nových okien a dverí alebo ich výmena je dôležitou investičnou akciou pre každého spotrebiteľa. Radosť z nových okien a dverí by nemalo pokaziť zistenie chýb na zabudovanom výrobku. O problémoch s “novými” oknami a ako sa im vyhnúť, sa toho popísalo dosť. Stále sa však opakujú nedostatky a sťažnosti na kvalitu a zložitosť reklamačných riešení. Pri reklamáciách sa často spotrebitelia priznávajú, že výmenu okien dohodli u nich priamo v byte a ani nevedia, či predávajúci má nejakú „kamennú“ predajňu. Potom často majú najmä po výmene okien len ponukový list, ktorý sa niekedy nezhoduje ani s výrobkami zabudovanými v byte a – „oči pre plač“. Sú bez zmluvy, špecifikácie výrobkov a najmä záruk na kvalitné okná.

Hľadáte kvalitné okná, SLOVENERGOokno

Ako sa vyhnúť takýmto problémom? Poradíme tri “kroky” ako sa správať pri výbere toho kto vám okná či dvere predá a na záver príspevku vysvetlíme aj akú oporu máte v zakonodárstve SR.

1. RADA KUPUJÚCIM:

„Okná a dvere kupujte na základe vzoriek”!

Nariadením EK a zákonom SR určené vyhlasovanie  kvalitatívnych parametrov okien a dverí a označo vanie značkou CE nebolo a ani nebude kritériom kvality v najširšom slova zmysle. Položíte určite otázku prečo? Získanie značky CE síce podlieha kontrole „národným“ certifikačným úradom, ale aj toto sa dá „rafinovane“ obísť. Vyrobí sa super kvalitné okno, dá sa otestovať a získa značku CE. V akej kvalite je masová výroba okien, ktoré idú do “predaja” už neskontroluje skoro nik. Kontrola od skúšobného úradu sa síce vykonáva, ale okien sa vyrába tisíce a tak j len na serióznosti a cti výrobcu, aby si  produkovanú kvalitu okien či dverí strážil. Naša rada teda znie:  Kupujte okná a dvere na základe vzoriek.

Výrobca alebo predajca, ktorý nemá vlastnú vzorkovňu, kde by mohol ukázať výrobok, o ktorý má spotrebiteľ záujem, je podozrivý! Vzorka je záväzkom predajcu, že aj dodaný výrobok bude vyhotovený tak, ako bol predstavený spotrebiteľovi vo vzorkovni.

Hľadáte kvalitné okná, SLOVENERGOokno

Trvajte, aby na výrobok a jeho montáž bola predajcom vyhotovená zmluva, v ktorej sú uvedené odvolávky na technické normy, ktoré má výrobok spĺňať a vzorku, ktorú predstavil spotrebiteľovi vo svojej vzorkovni. Odvolávky v zmluve majú byť nielen na harmonizovanú EN, podľa ktorej má vyhotovené vyhlásenie o parametroch a označenie CE, ale aj na národné (dobrovoľné) normy. V nich je uvedená prevažná časť kvalitatívnych požiadaviek na výrobok. Pomôže to úspešne uplatniť prípadnú reklamáciu a odstránenie chýb!

Pozrite si:
„Lacné“ plastové okná z dovozu – sú ozaj lacné?

Dokumentujte si dodané výrobky! Foťte si výrobok pred montážou a počas montáže vrátane obalov použitých pomocných materiálov, pomôže to dodatočne identifikovať možné príčiny chýb na hotovom výrobku. Čiastočne tým nahradíte technický – stavebný dozor, ktorý  ste si určite neobjednali. Ak neviete kde, tak tu je rada: Združenie SLOVENERGOokno robí takýto dozor pre veľkých investorov, preto vieme poradiť, e-mail: tajomnik@slovenergookno.sk .

Hľadáte kvalitné okná, SLOVENERGOokno

2. RADA KUPUJÚCIM:

„Kupujte okná s overenou a nezávislým orgánom potvrdenou kvalitou!“

Vyhlasuje o kvalite výrobku na internetových stránkach viacerých výrobcov okien nájdeme odkazy na rôzne systémy, pomocou ktorých by mala byť preukázaná kvalita výrobku. To, že ním nie je CE označenie a vyhlásenie o parametroch, sme napísali už vyššie. Dnes, keď sa certifikát systému kvality ISO 9001 stal pre mnohých výrobcov len obchodným artiklom. Je veľmi ťažké sa dopátrať skutočných garancií kvality okien a tak sa v združení zaviedlo Energetické štítkovanie okien.

Poskytnutím možnosti označovať okná energetickými štítkami dáva výrobca spotrebiteľovi nástroj, pomocou ktorého môže získať postačujúce informácie o skladbe a vlastnostiach predmetného okna a polotovarov, z ktorých je vyrobené. V oprávnení, ktorým dáva združenie SLOVENERGOokno právo označovať výrobky energetickými štítkami, sa ukladá výrobcovi používať len identifikovateľné polotovary. To, či výrobca nepoužíva „no name“ polotovary (sklá, kovanie a profily), sa informuje združenie pravidelnou, ale aj náhodnou kontrolou pri návšteve výrobcu – držiteľa oprávnenia na označovanie výrobkov energetickým štítkom.

SLOVENERGOokno Priklad Stitka

Energetický štítok obsahuje jednoznačné označenie vedúce k výrobcovi okna, ktorého plný názov aj s adresou je uvedený v prvých riadkoch štítka; v ďalších riadkoch sú uvedené obchodné názvy profilov okien, vlastnosti a skladba skiel. V grafickej podobe (šípka), je teda možné ľahko identifikovať tepelnotechnickú kvalitu výrobku. Združenie SLOVENERGOokno uvedenými kontrolnými mechanizmami garantuje u tých členov, ktorí pristúpili k vydávaniu štítkov, deklarované vlastnosti okna.

3. RADA KUPUJÚCIM:

„Okná a dvere kupujte od slovenských výrobcov!“

Slovenske Okna, SLOVENERGOokno

Združenie SLOVENERGOokno má svoju značku – označenie „Zaručene slovenské okno“. Ide o označenie výrobku a dokumentácie k výrobku na základe toho, že vyrábané a predávané okno je vyrábané výhradne v Slovenskej republike, teda že u tohto výrobku sú rámy spojené, okované a zasklené na Slovensku. Ochranná známka bola registrovaná na Úrade pre priemyselné práva SR pod č. 237194. Ochranná známka sa vzťahuje zatiaľ len na výrobky vyrobené členmi združenia SLOVENERGOokno, pretože u nich je garancia takejto výroby na základe dohľadu vykonávaného orgánmi združenia. V budúcnosti je možné, že bude značka poskytnutá aj mimo členov združenia, ak sa výrobca zaviaže k dosť prísnym regulám dodržiavania kvality ktorá je samozrejmá členom združenia.

Hľadáte kvalitné okná, SLOVENERGOokno

OPORA V ZÁKONOCH

V marci 2016 bol Národnou radou SR schválený zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zákon vyžaduje na uzavretie takejto zmluvy písomnú formu! Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie, ktoré musí byť aj v prípade uzatvorenia zmluvy na diaľku (elektronicky či telefonicky), na trvanlivom nosiči, pričom toto potvrdenie musí obsahovať informácie uvedené v Zákone.

Toto platí aj v prípade uzatvorenia zmluvy mimo prevádzkových priestorov (nap. v byte). Zmluva musí byť v listinnej forme, alebo so súhlasom spotrebiteľa, aj na inom trvanlivom nosiči. Ak ide o odplatnú zmluvu, treba v nej zakotviť aj informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť za tovar alebo službu a aj podmienky ako uplatniť reklamácie.

Ing. Pavol Panáček, PhD.
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre