Sanácia vlhkosti stavby – injektáž ako jedna z možností

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


SanácieStavbaTechnológie

Sanácia vlhkosti stavby – injektáž ako jedna z možností

Radova injektaz

Vplyvom porúch hydroizolácií (starších či nových), následným prienikom vody do stavebných materiálov, konštrukčné prvky stavieb prudko znižujú svoje tepelnoizolačné vlastnosti. Tento fakt má za následok vyšie platby za kúrenie, pretože v takejto stavbe máte pocit väčšieho chladu ale, hlavne vám hrozí zhoršenie kvality vnútorného prostredia vlhkej stavby. Vlhkosť, ktorá nám spôsobuje znehodnotenie tepelnoizolačných vlastností muriva, sa stáva živnou pôdou pre rast plesní a húb a v takomto objekte sa stretávame aj s problematikou zdravotného ohrozenia. Oprava – sanácia takejto stavby (injektáž) je nutnosť.

Sanacie

Príčiny vnikania vody do stavby

Prvou úlohou pri hľadaní najvhodnejšieho spôsobu sanácie je určenie príčiny, prečo stavba dlhodobo vlhne. Najčastejšie je to nesprávne realizovaná hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a spodnej vode alebo podcenenie účinkov podzemnej tlakovej vody inštaláciou nevhodných konštrukcií pri zakladaní objektu. Častým javom býva ukončenie životnosti pôvodne použitých izolačných prvkov. Odstrániť vlhkosť, sa dá jedine, komplexným prístupom.

Zistovanie vlhkosti

Prvý krok

Pri väčšine sanačných prác sa zistí, že voda do stavebnej konštrukcie vniká z okolitej zeminy základov alebo pivničných múrov. Ako prvé teda musíme určiť typ stavebnej konštrukcie ktorá je vlhká a rozsah poruchy. Podľa tohto zistenia určíme technológiu opravy.

Základy sú v úrovni terénu a murivá sú vlhké

Zvýšenú vlhkosť obvodových murív nad základovými konštrukciami (pásy obvodové a vnútorné) spôsobuje porucha hydroizolácie. Pri väčšine sanačných prác tohto typu nestačí len odkopanie zeminy z okolia domu a vloženie drenáže, ktorou odvedieme prirodzenú zemnú vlhkosť mimo objekt. Hoci základy sú menej “zaťažované” vlhkosťou, kapilárne vzlínanie vody z pôdy, stále zvlhčuje murivá nad základom. Tento jav hovorí, že porucha je v horizontálnej hydroizolačnej vrstve. Ako najvhodnejšia technológia opravy je technológia tlakovej injektáže.

Radova injektaz

Jednoradová vodorovná injektáž

Radova injektaz
RADOVÁ INJEKTÁŽ Tvorba vodorovnej izolačnej clony muriva jednoradovou alebo dvojradovou injektážou. Vrty sú smerované k izolácii podlahy. Vhodná pre zamedzenie vzlínajúcej sa zemnej vlhkosti a spevnenie soľami často poškodených častí muriva. Na rozdiel od mechanických spôsobov izolovania zlepšuje statiku stavby.

Obnova hydroizolačného pásu sa realizuje podľa druhu nadzákladového muriva. Väčšina nižšie popisovaných injektážnych metód sa dá použiť len v tehlovom murive do šírky max 45 cm. V priestore tesne nad základovým pásom sa vyvŕtajú otvory o priemere 10 mm vo vzdialenosti 10 cm. Vrty sú vedené šikmo, skoro cez celú šírku muriva. Každý vrt je uzatvorený “pakrom”- ventilom, ktorý zamedzí vytekaniu polyuretánovej živice vtlačenej do otvoru čerpadlom.

Neprehliadnite:
Sanácia zatepľovacieho systému

Živica reaguje s vlhkosťou v muriva a chemická reakcia živicu dopraví do všetkých pórov tehly aj malty. Murivo aj malta sa spevňuje pretože behom jednej hodiny sa spotrebuje až 20% vody z muriva. Tvrdnutím živice a vysúšaním sa vytvára  nepriepustná hydroizolačná clona. Životnosť živice je min. 60 rokov.

Dvojradová vodorovná injektáž

Dvojradová vodorovná injektáž

Tlaková injektáž polyuretánovou injektážnou živicou je charakterizická svojou schopnosťou vyplniť a uzatvoriť póry o priemere 0,1 mm. Živica, pri reakcii s vodou, tak uzatvára kapiláry a zastavuje sa tak kapilárne vzlínanie vody smerom do výšky.

Dvojradová vodorovná injektáž

Dvojradová vodorovná injektáž

Dvojradová injektáž sa používa u murív hrubších ako je 30 cm. Realizuje sa v dvoch radoch nad sebou. Vrty o priemere 10 mm sú vedené šikmo a sú šahovnicovito usporiadané, s počtom 16 ks na 1 m dľžky muriva. Ak je murivo prístupné je možné injektáž realizovať aj z oboch strán muriva.

Plošná tlaková injektáž

Plosna injektaz

Cieľom plošnej tlakovej injektáže  pivničných murív je vytvorenie novej, zvislej, hydroizolačnej clony v objektoch podpivničených, kde sú murivá zasypné zeminou. Jej odstránenie by bolo ekonomicky neefektívne či prakticky nerealizovateľné. Vrtanie sa realizuje tak, že sa  na ploche starny vytvorí šachovnicovite 25 – 30 vrtov o priemere 10 mm na 1 m2. Následne sa osadia pakre a celoplošne sa pre tento účel sa efektívne používajú jednozložkové polyuretánové živice.

Plosna injektaz
Cielená plošná injektáž. Oprava, resp. tvorba zvislej izolácie bez pracného odkopávania z vnútornej strany. Izolácia je tvorená v mieste nefunkčnej alebo poškodenej hydroizolácie. 24 vrtov na 1m2. Výborné riešenie v radových zástavbách. Pre aplikáciu sa vyrábajú pakre s potrebným dosahom k miestu aplikácie.

Sanačné hmoty po aplikácii spevnia škáry pojiva (malty), aj základný materiál a zároveň vytvárajú hydroizolačnú clonu po celej ploche steny nakoľko stará hydroizolačná vrstva je už nefunkčná alebo má poruchu(roztrhnutie) a nie je ju možné opraviť.  Tento spôsob opravy zvislých  hydroizolácií sa dá aplikovať aj na betónové steny pivníc.

Komplexnosť sanačných prác

Popisované technológie opráv hydroizolácií stavieb sú len časťou  komplexnej obnovy stavieb. Odstránenie príčin vlhnutia murív je potrebné doplniť o ďaľšie sanačné práce. Zdegradované omietky sú plné solí, murivo má ešte stále vysokú vnútornú vlhkosť, musí sa aplikovať kvalitná sanačná omietka a táto sa musí následne povrchovo upraviť tak, aby aj výsledný estetický dojem bol prínosom. Sanácie teda musia byť realizované vo viacerých etapách.

Ing. Pavel Kleskeň
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre