Od 1. 1. 2021 sa smú stavať domy len v energetickej triede – A0

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


FinancieStavba

Od 1. 1. 2021 sa smú stavať domy len v energetickej triede – A0

Od 1. 1. 2021 sa smú stavať domy len v energetickej triede – A0

V Januári 2021 dôjde k sprísneniu normových požiadaviek na tepelnotechnickú kvalitu stavieb rodinných domov. Podľa normových požiadaviek, ktoré platia do 1. 1. 2021 by sa mali projektovať a aj stavať, iba domy „ultranízkoenergetické“ a tie sú podľa energetickej certifikácie označené písmenom A. Ich spotreba primárnej energie môže byť až 108 kWh/m2 za rok.

Od 1. 1. 2021 sa smú stavať domy len v energetickej triede – A0

Od vyššie spomínaného termínu (1. 1. 2021) sa musia projektovať (a aj stavať) domy z tepelnoizolačného hľadiska len lepšie a tie sú zatriedené do energetickj triedy A0. Spotreba energií v takomto dome môže dosiahnuť maximálnu hodnotu spotreby primárnej energie (množstvo energie z neobnoviteľných a obnoviteľných zdrojov, ktoré je potrebné na výrobu energie na pokrytie energetickej potreby v budove), môže byť do 54 kWh/m2 za rok.

Sú pomenované ako domy, s takmer nulovou potrebou energie. Je jasné, že individuálnych stavebníkov bude zaujímať efekt, ktorý mu táto sprísnená požiadavka prinesie.

Od 1. 1. 2021 sa smú stavať domy len v energetickej triede – A0

Úspory pri vykurovaní

Z pohľadu prínosu „Normových požiadaviek“ pre stavebníka je možné konštatovať, že sa môže dočkať úspor nákladov na vykurovanie vo výške až 50% (ak sa stavba postaví vo všetkých stavebných detailoch tak, aby splnila prísnejšie normové požiadavky). Ide o veľmi dôležitú informáciu pre stavebníkov a preto by jej mali venovať veľa pozornosti! Prečo? Nuž preto, že mať mesačné zálohové platby za tepelné energie na úrovni 100 eur (po starom) alebo 50 eur (po novom) sa asi oplatí.

Neprehliadnite:
Náročné tepelnotechnické požiadavky a úsporné bývanie pri stavbách RD sú už realitou

Samozrejme, aby sa takýto dom postavil budú potrebné vyššie investičné vstupy. Tie budú v platbách za hrubšie tepelné izolácie všetkých konštrukcií a aj v platbách za moderné technológie použité pre výrobu tepla a prípravu teplej vody. Ktoré sú to? “Potrebu energie na prevádzku domu by mala pokryť energia z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa nachádzajú priamo v dome alebo v jeho blízkosti” – citát z normy. Zrozumiteľne – požiadavky novej normy splníte v prípade, že si zvolíte vhodný zdroj vykurovania. Môžu to byť solárne či fotovoltické panely, kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo a z tohto je zrejmé prečo budú investičné vstupy vyššie.

Od 1. 1. 2021 sa smú stavať domy len v energetickej triede – A0

Aká je cesta k splneniu prísnejších  požiadaviek?

Projektant stavby je podľa § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z.z. a vyhlášky 364/2012Z.z. resp 324/2016 Z.z.  povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy, určených technickými normami zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie. Toto sa realizuje  vo forme samostatnej projektovej prílohy s názvom – PROJEKTOVÉ ENERGETICÉ HODNOTENIE. Projektanti musia normové požiadavky na tepelné straty svojimi návrhmi splniť a ak sa tieto nakreslia – zakotvia do projektu, tak sa pre vás investorov, stávajú záväznými! Stavebné práce by sa mali zrealizovať tak, ako ich navrhol projektant.

len v energetickej triede – A0

Po ukončení stavby (aby ste stavbu mohli užívať musíte ju skolaudovať), sa musí vykonať zhodnotenie realizovaných prác. Vypracuje sa energetický certifikát budovy a stavba sa zatriedi do energetickej triedy. Energetické hodnotenie stavby, potrebné ku kolaudácii, teda musí preukázať, že ste splnili to, čo je v projekte navrhnuté a musí dosiahnuť zatriedenie A0. Ak kolaudačné energetické zhodnotenie zistí, že dom má nedostatky a nevyhovuje zatriedeniu do triedy A0 je potrebné nedostatky a chyby odstrániť. Energetické hodnotenie ku kolaudácii musí písomne zadefinovať akými stavebnými zásahmi (opravou konštrukcií) sa dosiahnu predpokladané hodnoty nízkych strát tepla a stavebný úrad, ktorý dom kolauduje, musí určiť termín dokedy sa opravy zrealizujú.

Kto určí “aký” dom chcete stavať?

Už som hovoril, že projektanti musia plniť normové odporúčania. Rozhoduje však investor. Je všeobecne známe, že sa dajú postaviť ešte kvalitnejšie domy nap. Pasívne…Toto vaše rozhodnutie bude potrebné tlmočiť projektantovi a on už bude vedieť ako riešiť tepelnotechnickú kvalitu plášťa budovy a bude ovplyvňovať rozsah, typ a úroveň technologických zariadení, ktoré zabudujeme do stavby.

Obe časti (stavebná aj technologická) rodinného domu sa v prevádzke domu dopĺňajú a budú sa podieľať na vytváraní tepelnej pohody v interiéri stavby. Zároveň budú určovať výšku prevádzkových nákladov, ktorými budeme uhrádzať tepelnú a prevádzkovú pohodu v interiéri.

len v energetickej triede – A0

Aj štát pomôže s investíciami

Na domy s takmer nulovou potrebou energie môžete získať aj štátnu dotáciu. Treba však splniť niekoľko podmienok. Dom sa musí nachádzať na území SR a mať kolaudačné rozhodnutie vydané najskôr k 1. 1. 2018. Celková podlahová plocha musí byť najviac 200 m2 a dom sa musí využívať výlučne na bývanie. To znamená, že to nemôže byť chata, záhradný dom ani miesto podnikania či sídlo firmy. Navyše nesmiete na stavbu získať žiadnu inú dotáciu. Požiadať o túto dotáciu musíte na internetovej stránke Ministerstva dopravy.

Foto: Xella
Ing. Pavel Kleskeň

Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre