Stĺpikový systém drevostavieb, prišiel k nám spoza veľkej vody

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DrevostavbyStavbaStlpikové - sendvičové

Stĺpikový systém drevostavieb, prišiel k nám spoza veľkej vody

Stľpikový systém drevostavieb

Stĺpikový systém – princíp výstavby tohto stavebného systému na báze dreva bol prevzatý z Ameriky a Kanady, kde je najrozšírenejším stavebným systémom. Až 90% stavieb sa v oboch krjinách realizuje takýmto typom drevostavieb.

Základom stĺpikovej konštrukcie je na stavbe skladaná (zbíjaná) rámová konštrukcia nosných (obvodových) aj priečkových stien z bežne dostupného priemyselne vyrábaného reziva. V pôvodnom americkom systéme označovanom ako „two by four“ sa používajú fošne rozmerov 50 x 200 mm na vodorovné prvky a stojky, aj na preklady, stropnice a krokvy, pri osovej vzdialenosti nosných prvkov 400 alebo 600 mm. Tieto „rámy“ sa z jednej strany povrchovo uzavrú plošným dreveným prvkom z veľkoplošných dosiek (OSB). Následne sa medzi ne vkladá tepelná izolácia hrubá cca 150 – 200 mm.

Stľpikový systém drevostavieb

Nasleduje uzavretie druhej strany steny rovnakou technológiou. Z hľadiska stavebného systému možno stĺpikové stavby rozdeliť do dvoch podskupín: – tzv. balloon frame – stĺpiky prebiehajú od základového prahu (fixovaného do základu) k odkvapu a stropné nosníky sú pripevnené – priložené k stĺpikom z bočných strán. Druhým typom je – tzv. platform frame – stĺpiky sú prerušené stropom a stropné nosníky sú položené na vrchný – vencový hranol rámu. Tento spôsob stavby nosného skeletu je viac rozšírený.

Stľpikový systém drevostavieb

Ako je to na Slovensku Na Slovensku sa v súčasnosti používajú drevené prírezy s hrúbkou 50 až 60 mm x 120 až160 mm v osovej rozteči 600 mm. Priestorovú stabilitu stĺpikových rámov stavieb väčšinou zabezpečuje oplášťovanie statického rámu z aglomerovaných veľkoplošných materiálov. OSB dosky, sadrovláknité dosky či dosky fermacel alebo dosky z materiálu MGO, prípadne sa vystužujú diagonálami zapustenými do stĺpikov stien. Ako prvé sa pripevní opláštenie z exteriérovej strany. Následne sa vloží tepelná izolácia príslušnej objemovej hmotnosti a vložia sa technické káble pre el. energiu.

Pozrite si:
Charizmatické drevodomy vás chytia za srdce

Tepelná izolácia sa „uzavrie parotesným „záklopom“ zo strany interiéru čím sa zabezpečí ochrana tepelnej izolácie pred difúziou vodných pár z interiéru do tepelnej izolácie. Dimenzovanie nosnosti a osových rozponov stĺpikov rámovej konštrukcie sa musí pri tomto systéme vykonať vždy! Ak zo statického hľadiska bežne vyrábaný profil reziva nevyhovuje, vytvárajú sa potrebné profily združovaním stojok alebo vytvorením stĺpikov členeného, zloženého prierezu. Drevodomy už dnes tiež musia spĺňať požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti domov triedy A1 či A0 musia sa stĺpiky z rastlého dreva nahradiť tenkostennými tzv. rebríkovými nosníkmi širokými až 300 mm alebo sa na exteriérovú stranu inštaluje (kontaktný zatepľovací systém) potrebnej hrúbky podľa tepelnotechnického prepočtu.

Stľpikový systém drevostavieb

Jednoduchá realizácia stavieb

Stĺpikový konštrukčný systém je jednoduchý a nevyžaduje veľkú mechanizáciu. Objekt sa obvykle kompletne realizuje na stavenisku. Na mieste staveniska sa vybuduje vyrovnaná plocha (výrobno-montážna platňa) – obvykle betónová plocha hrubej podlahy stavby, na ktorej sa zhotovujú rámy – steny objektu. Základová platňa musí mať potrebnú výšku nad terénom (min. 40 cm) z dôvodu tkz konštrukčnej ochrany drevostavby a správnu hydroizoláciu. Zhotovené rámy stien sa vztýčia a osadia na základ objektu s následným fixovaním pomocou kovových spojovacích prvkov medzi spodnou pásnicou rámu a základovou doskou.

Stľpikový systém drevostavieb

Takto sa rám steny pevne spojí s betónovou platňou základu. Drevo je biologicky degradovateľný materiál, a preto nosná rámová konštrukcia musí byť ošetrená proti biologickým škodcom a proti vlhkosti. Stropné konštrukcie tohto systému sú obvykle tvorené z nastojato postavených fošní potrebných dimenzií (ich šírku a výšku či rozteč potvrdí statické posúdenie). Alebo moderných priemyselne vyrábaných nosníkov tvaru I. Zvrchu a zospodu sú stropy obvykle stužené veľkoplošnými materiálmi (OSB dosky). Tepelnotechnické vlastnosti obalu stavby tvoria nafúkané alebo vkladané izolácie z minerálnych vĺn (Isover, Knauf,…).

Ak však hrúbka izolantu, ktorá je v stene nestačí splniť normové požiadavky, dajú sa použiť dodatočné izolácie z exteriéru (KZS alebo prevetrávané ZS) ale aj interiéru. Pri týchto prácach zo strany interiéru sa obvykle inštaluje prídavný rošt hrúbky min 8 cm. V tomto priestore sa vedú všetky inštalácie (elektrika, voda, slaboprúd, kanalizácia…). Následne sa tento priestor vyplní tepelnou izoláciou a tento izolant sa musí tiež parotesne ochrániť. Ďalšie dokončievacie práce stľpikovej drevostavby sú štandardné stavebné technológie ako sú obklady, dlažby, sádrokartónové steny, stropy…

Stľpikový systém drevostavieb

Veľkou nevýhodou takejto realizácie stavby je, že celá výroba sa vykonáva priamo na stavenisku, pričom práce môže ovplyvňovať nepriaznivé počasie. Výhodou – potenciálom tohto systému je však možnosť realizácie prác malými stavebnými firmami (čatami remeselníkov), možná je aj individuálna výstavba svojpomocou.

Ing. J. Štefko
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

 

Komentáre