Vlastná studňa potrebuje povolenie! Čo všetko potrebujeme.

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


Exteriér

Vlastná studňa potrebuje povolenie! Čo všetko potrebujeme.

Vlastná studňa potrebuje povolenie

Veľká väčšina ľudí si na svojom pozemku „robí“ studne bez povolenia, ale – pozor! Zaužívaná „prax“ ešte neznamená, že povolenie štátnych orgánov k výstavbe studní NETREBA!!! Studňa akéhokoľvek typu (kopaná, vŕtaná) má štatút stavby, v našom prípade – vodnej stavby, nakoľko sa prostredníctvom nej odoberajú podzemné vody. Pri jej realizácii sa preto musí prihliadať na ustanovenia stavebného zákona, ale aj zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon). V tomto zákone sú dva dôležité paragrafy – § 18 a 26, ktoré definujú povinnosti investora, aby stavbu studne mohol realizovať legálne. V § 26 odst. 1 sa síce hovorí:

Vlastná studňa potrebuje povolenie

„Na uskutočnenie jednoduchého vodného zariadenia sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy“, práve tento citát však vytvára mätúci výklad zákona. Väčšina si to vykladá tak, že na studňu netreba povolenie! Ale!!! V § 18 odst. 3 je presná definícia „jednoduchej“ vodnej stavby: „Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne.“ Takéto studne majú na odber vody inštalovaný tzv. rumpál alebo ručnú pumpu.

Takže, zhrnuté…

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne (použijete el. čerpadlo), je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu. Príslušnými orgánmi, od ktorých budete žiadať povolenie, sú Obvodný úrad životného prostredia (v prípade, ak je žiadateľom právnická osoba) alebo, ak je žiadateľom fyzická osoba, tá sa so žiadosťou obracia na obecný úrad (obec, na území ktorej sa má studňa vybudovať).

K žiadosti je potrebné priložiť

- výsledok hydrogeologického prieskumu podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona,
- kladné stanovisko k odberu spodných vôd (obec),
- dokumenty, ktoré preukazujú vlastnícke právo k pozemku – výpis z listu vlastníctva; ak žiadosť predkladá podielový spoluvlastník, tak aj písomný súhlas druhého zo spoluvlastníkov, že so zriadením studne súhlasí (resp., ak je spoluvlastníkov viac, súhlasy všetkých),
kópiu katastrálnej mapy,
– projekt studne – vypracováva oprávnená osoba podľa STN 75 5115; projekt sa predkladá v 2 vyhotoveniach – po vydaní súhlasného stanoviska jednu projektovú dokumentáciu vráti úrad overenú. Niektoré obce požadujú aj doklad o vzdelaní projektanta,
– zakreslenie umiestnenia studne v katastrálnej mape,
– vyjadrenia dotknutých strán – napr. vyjadrenia príslušných subjektov (napr. správcovia sietí), či sa na danom mieste nenachádzajú podzemné vedenia (napr. elektrina, plyn) a či predpokladaná studňa nie je v ich ochranných pásmach,
vyjadrenia vlastníkov susedných parciel,
- ak pôjde o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby (certifikovaného stavbára – vodára), že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby,
- v prípadoch vŕtania studní strojne – pri veľkých priemeroch a hĺbkach bude potrebné vyjadrenie aj Obvodného úradu životného prostredia, nakoľko pri kopaní/vŕtaní studne vznikajú odpady,
potvrdenie o úhrade správneho poplatku.

Vlastná studňa potrebuje povolenie

Čo po procese schvaľovania

Na základe vykonaného vodoprávneho konania (úrad skontroluje splnenie administratívnych povinností) orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu (obec) podľa § 26 ods. 3 vodného zákona vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 zákona. Po tomto administratívnom procese môžete začať práce s výstavbou vlastnej studne realizovať.

Neprehliadnite:
Plesne v našich obydliach, čo s nimi?

Po ukončení stavebných prác studňa pred uvedením do prevádzky musí získať aj Kolaudačné rozhodnutie! Tento úkon tiež vyžaduje dosť rozsiahle administratívne povinnosti, a preto odporúčame, aby ste sa na „úrade“, kde žiadate o povolenie, opýtali, aké dokumenty ku Kolaudácii potrebujete. Aj za tento úkon budete platiť správny poplatok.

Naše odporúčanie

Pre väčšinu stavebníkov – fyzické osoby je najvhodnejšie, aby už v čase podávania žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu (napr. rodinný dom či iná budova) odovzdávali na úrad projektovú dokumentáciu. V rámci ktorej je už studňa zakreslená a je aj zakreslené zapojenie studne na objekt. Takto získate povolenie naraz – aj na stavbu domu aj studne a predídete prípadným priestupkovým konaniam.

Studňa vybudovaná bez povolenia sa považuje za čiernu stavbu, kde výsledkom priestupkového konania (zákon 372/1990 Zb) môže byť uloženie finančnej pokuty vlastníkovi. Taktiež za čiernu stavbu sa považuje studňa, ktorej povolenie na odber spodných vôd už nevyhovuje novele vodného zákona. Tu je termín k náprave – do 31. 12. 2020.

Vlastná studňa potrebuje povolenie

Legalizácia už postavenej studne bez povolenia

Stavebník môže požiadať miestne príslušný povoľovací orgán o dodatočné povolenie vodnej stavby. Tento proces si vyžaduje doložiť všetky potrebné administratívne dokumenty (ako u novostavby) a musí aj deklarovať, že studňa nie je v rozpore s verejným záujmom (obvykle je potrebné naštudovať si Územný plán, kde sa lokalita – pozemok, na ktorom je vybudovaná studňa, nachádza a k čomu je lokalita určená). Je potrebné overiť si všetky inžinierske siete, aby sa studňa nenachádzala v ich ochranných pásmach. Dôležitý je aj hydrologický posudok. Niektoré úrady majú špeciálny formulár takejto žiadosti a nesmiete zabudnúť požiadať (stavebný úrad obce) o povolenie na odber podzemnej vody. Taktiež sa musí zaplatiť správny poplatok.

Redakcia z podkladov Zákona 364/2004 Z.z.
Foto: Shutterstock

>> Vhodné exteriérové doplnky
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre