Poruchy a prienik vody do domu, hľadanie postupu, ako tomu zabrániť

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


SanácieStavbaTechnológie

Poruchy a prienik vody do domu, hľadanie postupu, ako tomu zabrániť

Poruchy a prienik vody do domu

Vplyvom hydroizolačných porúch, následným prienikom vody do stavebných materiálov, konštrukčné prvky stavieb prudko znižujú svoje statické vlastnosti (vlhké murivo neprenesie také zaťaženia ako suché) a zhoršujú sa aj tepelnoizolačné vlastnosti, čo má vplyv na zvyšovanie spotreby energií. Vlhkosť, ktorá nám spôsobuje znehodnotenie vlastností muriva, sa stáva živnou pôdou pre rast plesní a húb. Tu sa stretávame aj s problematikou zdravotného ohrozenia pri využívaní takto poškodených budov.

Pri rekonštrukciách budov je teda potrebné riešiť problém odstránenia vlhkosti z muriva. Vlhkostná sanácia má teda veľký význam z pohľadu znižovania energetickej náročnosti stavieb, ale aj z pohľadu hygienického. Odstraňovaním nežiadúcich účinkov vody z konštrukcie sa opätovne vylepšujú statické a aj tepelnoizolačné vlastnosti materiálov. Toto je zásadný význam sanácií budov.

Poruchy a prienik vody do domu

Hľadanie vody ktorá poškodzuje váš dom

Pri sanáciách budov platí, že nestačí poruchu diagnostikovať, ale je potrebné v prvom rade hľadať príčinu jej vzniku. Zvýšená vlhkosť muriva býva spôsobená rôznymi faktormi. Ľahko identifikované sú poruchy striech. U vlhkých stien stavby je to najčastejšie „ukončenie životnosti“ starých typov hydroizolácií či už zvislých u podpivničených domov, alebo vodorovných pod nosnými múrmi a tento jav je aj u novších stavieb. Príčinou býva aj nesprávne realizovaná hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a spodnej vode. Nebezpečnejšie je podcenenie účinkov podzemnej tlakovej vody voľbou nevhodných hydroizolačných systémov a konštrukcií pri zakladaní objektu. Táto porucha sa dá identifikovať sondážami pri základoch stavby, keď sa odkopú základy na niekoľkých miestach a zistí sa stav spodných vôd.

Pozrite si:
Hľadajte prečo váš dom vlhne, zdroje vlhkosti stavebných konštrukcií

Ich zvýšený stav môžu spôsobovať rôzne faktory – prasknutá kanalizácia, zmena hydrogeologických pomerov v zemine v tesnej blízkosti stavby napríklad vybetónovaním odstavbej plochy pre autá či iné. Príčinou lokálnych miest so zvýšenou vlhkosťou môže byť tiež kondenzácia vlhkosti v miestach tepelných mostov, pri podcenení tepelno-technických vlastnosti konštrukcií. Dodatočná sanácia takýchto porúch je technicky náročná, a preto skôr než pristúpime k vlastným sanačným prácam, je potrebné urobiť dôkladný a kvalifikovaný prieskum stavby, v ktorom sa stanovia všetky zdroje a príčiny vzniku vlhkosti v murive. Na základe výsledkov podrobného prieskumu sa rozhodneme pre nasadenie optimálnej sanačnej metódy.

Poruchy a prienik vody do domu

Čo spôsobuje vlhkosť v konštrukciách

Vlhkosť spôsobená neexistujúcou alebo časom znefunkčnenou izoláciou spôsobuje vážne poškodenie muriva zo statického hľadiska. Vplyvom zmien vlhkosti dochádza k rozpadu existujúceho pojiva (mált). Únosnosť muriva je podľa STN 73 1101 definovaná na základe dvoch parametrov. Pevnosti použitého staviva (napr. tehiel) a pevnosti malty. Degradácia pojiva do stavu, kedy dochádza k rozpadu na jednotlivé zrniečka piesku, je stav, kedy je nutné počítať so znížením únosnosti muriva ako celku. Vývoj technológií sanácie proti vlhkosti stavebných konštrukcií sa preto dnes už nezaoberá len samotnou funkčnosťou „novej“ dodatočne vytvorenej izolácie, ale je potrebné počítať so správaním sa stavebnej podstaty v následnej dobe. Po zamedzení prítoku vody a % znižovaní únosnosti v časovom horizonte!

Poruchy a prienik vody do domu

Prax potvrdzuje, že efektom odparovania vnútornej vlkosti t.j. zmenou konzistencie slaných roztokov z kvapalného skupenstva na pevné. Pri schnutí stavebnej konštrukcie, ktoré prebieha aj niekoľko rokov, sa znižujú pôvodné statické vlastnosti nosných konštrukcií. Príčinou je, že soli degradujú pevnostné vlastnosti stavebného materiálu! Ďalšie zníženie únosnosti murovanej konštrukcie je preto potrebné posudzovať s ohľadom na ustanovenie STN 73 0038. Táto norma predpisuje použitie znižovacích koeficientov, ktorými sa má prepočítať pôvodná nosnosť konštrukcie, vplyvom poškodenia murovaných prvkov trhlinami alebo dlhodobou zvýšenou vlhkosťou.

Poruchy a prienik vody do domu

Statické zmeny pevnosti vplyvom znižovania obsahu vody sa najčastejšie vyskytujú pri murive z pálenej a nepálenej tehly. Nakoľko ich pórovitá štruktúra umožňuje ukladanie pomerne vysokého obsahu solí ešte pred samotnou sanáciou. Vlhkostná sanácia stavieb teda už nie je len o samotnej optimalizácii vody v materiáloch, ale aj eliminácii pôsobenia nežiadaných solí, ktoré do štruktúry materiálov, vplyvom pôsobenia zvýšenej vlhkosti v dlhom časovom horizonte, vnikali.

Poruchy a prienik vlhkosti do domu

Metodika navrhnutia sanačných prác

Na základe výsledkov podrobného prieskumu kedy sa zhodnotí typ stavebnej konštrukcie, jej prevlhčenie a určenie „zdroja“ vody, sa rozhodneme pre nasadenie optimálnej sanačnej metódy. Nie všetky metódy na dodatočné odstraňovanie vlhkosti stien sú úspešné u všetkých konštrukcií. Najmä vtedy, ak sú zvolené podľa marketingových informácií o dosiahnutých „zázračných“ výsledkoch z reklamných spotov, bez ohľadu na špecifické a odlišné podmienky konkrétneho stavebného objektu. Takže! Technológie vyberáme keď ich zhodnotíme z pohľadu vhodnosti pre materiál, z ktorého je objekt postavený.

Poruchy a prienik vlhkosti do domu

Väčšina známych metód sa dá použiť len v tehlovom murive, málo metód je pre zmiešané a ešte menej pre kamenné murivo. Faktom je, že skoro všetky staršie stavby, majú murivo základov a aj stien kamenné alebo zmiešané. Ďaľším problémom určenia správnej technológie zníženia vlhkosti je aj typ konštrukcie (nepodpivničená stavby alebo stavba podpivničená). Je teda zrejmé, že výber technológie by mal vykonať znova špecialista a nie reklamný marketing.

Ing. Róbert Petriska
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre