Zdravotné riziká z elektrosmogu, škodlivosť žiarení 2. časť

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


O elektrosmoguZdravé bývanie

Zdravotné riziká z elektrosmogu, škodlivosť žiarení 2. časť

Zdravotné riziká z elektrosmogu, škodlivosť žiarení

Za posledných 20 – 30 rokov sa expozície a škodlivosť elektromagnetickými poliami na obyvateľstvo markantne zvýšili. Každý z nás je vystavený zmesi umelých elektrických a magnetických polí, a to tak doma, ako v zamestnaní alebo na dovolenke. Zdrojom sú rozvody elektrickej energie, domáce elektrické a elektronické spotrebiče a všetky moderné počítačové a telekomunikačné bezdrôtové zariadenia.

Zdravotné riziká z elektrosmogu, škodlivosť žiarení

Historický pohľad na elektrosmog

V 60. a 70. rokoch minulého storočia nastala masová elktronizácia spoločnosti. Ľudia sa ľudia zaujímali o vedenie vysokého napätia najmä z estetických dôvodov a v súvislosti s nepríjemným hlukom. V roku 1972 hlásili pracovníci v mnohých sovietskych elektrických rozvodných staniciach, kde boli exponovaní účinku vysoko intenzívnych elektromagnetických polí, nešpecifické problémy. V šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch bolo v ZSSR – teraz Rusku, vypracovaných niekoľko stoviek štúdií o nepriaznivých účinkoch radarových systémov u pracovníkov na vojenských a civilných základniach. Pokým neboli tieto pozorovania preložené do angličtiny, nemožno hovoriť o ich širokej publikácii. Medzitým bolo v roku 1976 zistené, že personál americkej ambasády v Moskve bol tajne vystavený nízkym dávkam mikrovlnného žiarenia. Široko založený prieskum, ktorého cieľom bolo štúdium dôsledkov ožiarenia na zdravotný stav personálu, vyvolal vo verejnosti veľké obavy a záujem o problém elektromagnetické polia, tak sa v tom čase označoval elektrosmog.

Zdravotné riziká z elektrosmogu, škodlivosť žiarení

Od tej doby boli na celom svete publikované stovky štúdií. Niektoré našli zvýšenú chorobnosť v blízkosti vedení vysokého napätia. V niekoľkých štúdiách sa dokonca podarilo riziko kvantifikovať.

A pritom už roku1971 prichádza správa vládnej vyšetrovacej agentúry v USA k záveru: „Ak nebudú v blízkej budúcnosti zavedené zodpovedajúce opatrenia a kontroly, založené na základe pochopenia biologických účinkov elektromagnetického žiarenia, ocitne sa ľudstvo v najbližších desaťročiach v ére znečistenia z energie, ktorá je podobná chemickému znečisteniu dnes. Dôsledky podcenenia alebo ignorovania biologického poškodenia, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku dlhodobého vystavenia sa žiareniu, dokonca aj pri nízkej konštantnej úrovni, môžu byť katastrofálne pre verejné zdravie.“ Správa nemala žiadne dôsledky. Mnoho varovaní vedcov však nedostalo možnosť zapracovania do zákonov smerujúcich k ochrane zdravia obyvateľstva. Toto sú historické fakty a sú žiaľ smutné.

Zdravotné riziká z elektrosmogu, škodlivosť žiarení

Formy prejavu elektrosmogu

Elektromagnetické vlnenie je najčastejšie charakterizované vlnovou dĺžkou (frekvenciou) a veľkosťou amplitúdy (výchylky). Vlnová dĺžka rozdeľuje spektrum elektromagnetického žiarenia na viacero foriem, počínajúc statickou elektrinou a zemským magnetickým poľom s nulovou frekvenciou, cez nízkofrekvenčné polia (rozvody elektriny), rádiofrekvenčné polia (TV/rozhlas), mikrovlny (bežné telekomunikačné zariadenia), infračervené vlny (teplo), svetlo, ultrafialové vlny, röntgenové žiarenie až po gama žiarenie. Tie posledné tri vyčleňujú rozsah tzv. ionizujúceho žiarenia s veľmi malými vlnovými dĺžkami; ostatné formy radíme medzi tzv. neionizujúce žiarenia.

Fyzici uvažujú (spravidla) výlučne o termálnych (tepelných) účinkoch na organizmy, ktoré poznáme z mikrovlnných rúr, ale je jasné, že je potrebné do úvah o vplyvoch elektrosmogu zahrnúť aj biológov! Fyzici by sa k tejto téme nemali vyjadrovať taxatívne, kým si neosvoja vedu o biologických účinkoch elektromagnetických polí pri netermálnych expozíciách. Je pravdou, že pri neionizujúcich žiareniach nie je k dispozícii dostatočné množstvo energie pre uvoľnenie elektrónu, ale to neznamená, že nemôže prebehnúť množstvo biologických reakcií aj pri neionizujúcom žiarení!

Neprehliadnite: Zdravotné riziká z elektrosmogu sú vysoké

Stručne povedané, živé telo je konštruované akoby malo v tele milióny anténiek (vo vnútri každej bunky), ktorá reaguje na celý rozsah frekvencií elektromagnetického spektra. To znamená, že by bolo nezmyselné sústrediť sa iba na jednu frekvenciu, pretože sme bombardovaní celou škálou frekvencií – od extrémne nízkych frekvencií, cez mikrovlny až po ionizujúce žiarenie. A nikdy nevieme, ktoré frekvencie budú spôsobovať najväčšie škody. Jednoducho povedané, že ak budete „žiarením útočiť“ na molekulu, môže sa stať, že sa molekula rozpadne.

Zdravotné riziká z elektrosmogu, škodlivosť žiarení

Vedci napríklad ukázali, že molekulu hemoglobínu možno rozdeliť aj zvýšením náboja molekuly. Dôvod, prečo sa molekula DNA môže rozlomiť, i keď je žiarenie neionizujúce, je elektrická vodivosť v jej vnútri. Toto znamená, že elektróny prítomné v bázach DNA sa môžu dať do pohybu. Bolo preukázané, že elektromagnetické polia spôsobujú pohyb elektrónov v DNA. Takže názor, že neionizujúce žiarenie nemusí vytvoriť biologický účinok, je totálne nepravdivý. Z uvedených záverov vyplýva, že expozícia elektromagnetickými poliami teda elektrosmogom môže spôsobovať vysoké zdravotné riziká. 

Zdravotné riziká z elektrosmogu, škodlivosť žiarení

Veľké rizika z digitalizácie

Závery štúdií v posledných rokoch potvrdzujú, že pri pôsobení rádiofrekvenčných polí nízkych úrovní dochádza k biologickým procesom v živom tkanive. S nástupom modernej telekomunikačnej éry je u rádiofrekvenčných poliach nutné uvažovať nielen ako o jednotlivých zdrojoch žiarenia. Digitálny prenos údajov, ktorý sa dnes používa takmer bez výnimky, pridal elektromagnetickým poliam niekoľko ďalších parametrov, z ktorých najdôležitejšie sú modulácia a spojitosť expozície elektrosmogom na človeka.

Žiaľ, fakt, o ktorom sa v dnešnej dobe (zatiaľ) veľa nediskutuje, je informácia, že každé prenosné komunikačné zariadenie emituje žiarenie určitého druhu. Všetky druhy umelých žiarení produkujú elektrosmog!  Neexistuje skrátka žiadny spôsob, ako  technológie elektronizácie života ľudí z pohľadu zdravia vyriešiť ako bezpečné. Otázka je, prečo je (zatiaľ) otázka elektrosmogu mimo pozornosť “aktivít zelenej grety”? Prečo je tomu tak? Žiaľ, sú za tým veľké peniaze.

Pokračovanie tohto seriálu už zamerám na bývanie človeka a ako sa v ňom konkrétnymi opatreniami, chrániť pred elektrosmogom.

I. Balaj
www.elektrosmog.voxo.eu

Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre