V priemyselnom parku Valaliky sa pokračuje po odpredaji pozemku pre automobilku v ďalšom rozvoji

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


DevelopmentPriemysel a logistika

V priemyselnom parku Valaliky sa pokračuje po odpredaji pozemku pre automobilku v ďalšom rozvoji

V priemyselnom parku Valaliky sa pokračuje v ďalšom rozvoji

V strategickom priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach v najbližších rokoch nájde prácu takmer 7 200 zamestnancov. Spolu so subdodávateľskými spoločnosťami sa tento počet môže zvýšiť na takmer 16 000. Postupný nábeh výroby automobilového závodu je naplánovaný do roka 2026.

 

 

Príprava územia

Práce na projekte výstavby Valaliky Industrial Park pri Košiciach, v ktorom je Volvo prvým strategickým investorom, úspešne pokračujú. Príprava pozemku pre automobilku bola úspešne uzavretá, pozemok prešiel do vlastníctva spoločnosti Volvo Cars a naďalej pokračuje príprava územia subdodávateľského parku. Doteraz je v priestore celého Parku vysporiadaných 341 ha územia, z ktorých 281,2 ha je priamo určených pre Volvo Cars Košice. Uzavretých bolo 1306 kúpnych zmlúv a 153 vyvlastňovacích konaní nadobudlo právoplatnosť.  V súčasnosti prebieha územná a stavebná príprava pozemkov pod dodávateľským parkom. Z potrebných 202 ha, Park doteraz vlastní 168 ha riešeného územia

Z aktuálnych 26 stavebných povolení, ktoré každé vyžadovalo stanoviská približne 20 dotknutých orgánov získal doteraz projekt 23 právoplatných povolení. Povoľovací proces do určitej miery skomplikovali a zdržali neznámi vlastníci dotknutých pozemkov a nehnuteľností.

Zelenú dostalo 10. 7.  2023 aj posúdenie vplyvov životné prostredie EIA. Jeho súčasťou je aj prekládka Valalického kanála za takmer 1 milión eur. Tento projekt už získal právoplatné vodoprávne povolenie. Realizáciu naplánovanú v novembri môžu ohroziť len zdĺhavé povoľovacie procesy. V apríli bolo vydané aj právoplatné výrubové povolenie. Projekt počíta s náhradnou výsadbou za viac ako 1,4 milióna €.

Do konca októbra bude ukončený archeologický prieskum na dotknutých lokalitách. Archeológom sa zatiaľ podarilo odkryť stredovekú germánsku osadu a pohrebisko.

Práce na projekte výstavby Valaliky

Energie a infraštruktúra

Pre Slovensko strategický dôležitý priemyselný park pri obci Valaliky počíta aj s ďalšími budúcimi investormi a subdodávateľmi. Územie je preto potrebné vybaviť dostatočnými zdrojmi elektrickej energie, plynofikáciou, pitnou vodou a tiež napojením na cestnú a železničnú sieť integrovaným dopravným systémom.

Dopravné napojenie strategického parku Valaliky na cestu I/17, rýchlostnú cestu R2-R4, cesty III. triedy, na železničnú stanicu Haniska a novovybudovaný terminál integrovanej osobnej prepravy Valaliky Centrum si v dvoch fázach vyžiada cca. 175 miliónov €. Celkovo sa vybuduje takmer 16 kilometrov nových ciest a cyklochodníkov v dĺžke 10 665 m. Zrekonštruujú sa aj úseky ciest v dĺžke 8 510 m, vybuduje sa 14 okružných križovatiek, jedna styková križovatka, 2 cestné mosty, 1 železničný most a 4 cyklomosty.

Strategický priemyselný park sa napojí aj na jestvujúcu železničnú trať č. 169 Košice – Hidasnémeti. Za viac ako 67 miliónov eur sa vybudujú trate v dĺžke 10 160 m a 200 metrové nástupište pre cestujúcich. V úzkej spolupráci so ŽSR, Ministerstvom dopravy SR, Košickým samosprávnym krajom a Parkom sa ťažiskovou dopravou tak stane koľajová a autobusová doprava. Ekologickým cieľom je dosiahnuť 50%  podiel verejnej dopravy. V pláne je aj letecké spojenie medzi Švédskom a Košicami.

Dostatok plynu pre strategický park Valaliky zabezpečí výstavba vysokotlakového a strednotlakového plynovodu v celkovej dĺžke 4 125m a nová regulačná stanica. Predpokladané náklady spojené s plynofikáciou sú vo výške 2 319 500 €.

Požadované navýšenie kapacity elektrickej energie zabezpečí výstavba novej 125 MW elektrickej stanice a nové vedenia vysokého napätia za viac ako 2,3 milióna €. Ich celková dĺžka je takmer 23 kilometrov.

Vodné stavby

Z investície budú mať úžitok aj okolité samosprávy. V pláne je výstavba nového vodojemu Šaca, ktorý 21 735 m dlhým vodovodom spojí strategický park a okolité obce. Predpokladané investičné náklady sú vo výške 31,6 milióna eur. Projekt rieši aj odvod splaškových a dažďových vôd zo strategického parku Valaliky a okolitých obcí s ohľadom na rozvoj mesta Košice. Vybudujú sa nové trasy splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke 9 765 m. Predpokladané investičné náklady sú vo výške 33,6 milióna eur.

Dažďové povrchové vody budú zadržané priamo na záujmovom území novo vybudovanými retenčnými – vsakovaco-odparovacími nádržami. Vybudujú sa nové trasy dažďovej kanalizácie v celkovej dĺžke 9 950 m. Predpokladané náklady na výstavbu kanalizácie a nádrži sú 17,1 milióna eur.

Prácu si najde 16 000 zamestnancov Valaliky

Príprava ľudských zdrojov

V priemyselnom parku Valaliky a v subdodávateľských spoločnostiach v najbližších rokoch nájde prácu takmer 16 000 zamestnancov. Spoločnosť v zmysle zmluvy s investorom intenzívne pracuje na zvýšení počtu strojárskych a iných automobilovej výrobe relevantných odborov na slovenských univerzitách a stredných technických školách. Ministerstvo školstva vybralo 9 odborných škôl pre užšiu spoluprácu s automobilkou, ktorá chce skvalitniť aj ponuku medzinárodného vzdelávania v Košiciach a celom regióne. Pre budúce potreby automobilového priemyslu na východnom Slovensku sa v spolupráci s ministerstvom školstva pripravuje samostatný projekt vzdelávania na univerzitách a odborných školách s dotáciou 5-8 milióna Eur na technické vybavenie škôl a platy.

Valaliky Industrial Park je príležitosťou aj pre dlhodobo nezamestnaných z Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny sa pripravuje nosný projekt pre rekvalifikovanie nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Cieľom je rekvalifikovať 20 000 nezamestnaných na pozíciu operátor výroby a takmer 5000 nezamestnaných na iné odborné pozície. V oblasti zvýšenia zamestnanosti spolupracuje Valaliky Industrial Park spolu s Volvo Cars aj s Úradom splnomocnenca vlády pre Rómske komunity a podnikmi, ktoré realizujú zamestnávanie vylúčených komunít..

Zvýšiť povedomie o automobilke a získania kvalifikácie má za cieľ aj pilotný projekt v rámci ktorého sa niekoľko prvých záujemcov z východného Slovenska zamestná priamo v spoločnosti Volvo Cars vo Švédsku.

Pre viac informácií kontaktujte info@valaliky.eu alebo navštívte www.valaliky.eu

Zdroj foto: Valaliky
Text: Valaliky

>> Vhodné doplnky stravy
pre zamestnancov do firmy TU <<

 

Komentáre