Počuli ste o radónovom nebezpečenstve, plyn RADÓN – báť sa alebo sa nebáť?

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


Patogéne zónyZdravé bývanie

Počuli ste o radónovom nebezpečenstve, plyn RADÓN – báť sa alebo sa nebáť?

Radón, meranie

Môžete ho mať na pozemku ale aj vo svojom rodinnom dome. Niečo si o tomto nebezpečnom plyne povieme. Prvou reakciou ľudí, ktorí si na stavebnom pozemku nechali stanoviť objemovú aktivitu radónu (sú spoločnosti ktoré toto vedia zmerať) a zistili, že pozemok je v kategórii stredného alebo dokonca vysokého rizika, sú zvyčajne obavy o svoje zdravie a zdravie svojej rodiny.

Radón (222Rn) je inertný rádioaktívny plyn vznikajúci postupnou rádioaktívnou premenou izotopu uránu (238U), ktorý sa v malých množstvách nachádza prakticky vo všetkých pôdach a horninách… Radón prispieva viac ako 50 % k celkovej expozícii človeka ionizujúcim žiarením z prírodných zdrojov.

Radón v pôde a horninách sa mieša so vzduchom a stúpa na povrch, kde sa rýchlo riedi v atmosfére. Koncentrácia radónu v atmosfére je preto veľmi nízka: – 3 – 5 Bqm-3. V prípade, ak pobývate na otvorenom priestranstve na pozemku aj s vysokým rizikom, nemusíte sa báť jeho účinkov. Ak sa však radón dostane do uzavretého priestoru, môže jeho koncentrácia dosiahnuť vysoké hodnoty.

Radón, meranie

Účinky radónu na ľudský organizmus

Do domu sa radón dostáva prevažne mikroprasklinami v podlahách a stenách v styku s podložím a netesnosťami vstupov inžinierskych sietí. Pri ďalšom rozpade radónu na tzv. dcérske produkty dochádza k ich väzbe na prachové častice, ktoré sa vo forme aerosolov voľne vznášajú vo vzduchu a s ktorým sú vdychované. Následky dlhodobého pôsobenia radónu na človeka môžu byť pre zdravie človeka nebezpečné. Dcérske produkty sa v pľúcach z jednej tretiny až jednej polovice zachytia a spôsobujú ožarovanie bazálnych buniek pľúcneho epitelu. Samotný radón je prakticky bezo zvyšku vydýchnutý.

Zdravotným rizikom pri dlhodobom vdychovaní zvýšených objemových aktivít dcérskych produktov radónu je teda zvýšenie rizika vzniku rakoviny pľúc. Podľa niektorých zdrojov je vplyv radónu po fajčení druhou najzávažnejšou príčinou vzniku karcinómu pľúc. Treba si však uvedomiť, že aj v oblastiach s vysokou koncentráciou sa dá zdravo bývať, ak sa uplatňujú protiradónové opatrenia.

Radón, meranie

Meranie radónu

Ak sa chcete vyhnúť nežiaducim účinkom radónu, tak prvým krokom je realizácia radónového prieskumu pod projektovaným objektom a stanovenie radónového rizika stavebnej parcely. Kategória radónového rizika slúži potom projektantovi ako podklad pre projektovanie protiradónových opatrení.

Meranie realizujú špecializované firmy na základe povolenia Úradu verejného zdravotníctva SR a je ich možno nájsť na internete. Priemerná cena za meranie pre rodinný dom je do 200 eur s DPH. Realizuje sa odber pôdneho vzduchu z 15 miest na pozemku a celý odber netrvá viac ako 2 hodiny. Zvyšok sa realizuje v laboratóriu a výsledok máte spravidla do 48 hodín. V prípade, že si chcete overiť svoj existujúci dom na prítomnosť radónu, je to možné vykonať sedemdňovým alebo aj dlhodobým meraním.

Ako sa chrániť pred radónom pred výstavbou?

Za hlavné zdroje radónu môžeme považovať pôdny vzduch a v menšej miere aj stavebné materiály a vodu. Niektoré prírodné suroviny a stavebné materiály, ktoré sa používajú v stavebníctve (vápno, piesok, štrk, tehly, tvárnice, panely), uvoľňujú radón. Toto množstvo je zväčša zanedbateľné.

Určovanie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných materiáloch sa stalo súčasťou kontroly výrobného procesu v stavebnom priemysle. Všetky stavebné materiály kontroluje Technický a skúšobný ústav stavebný.

Radón, Meranie Vody

Vodu si zasa nechávajú kontrolovať vodárenské spoločnosti. Najväčším nebezpečenstvom preto ostáva radón v pôdnom vzduchu.

Pokiaľ kupujete dom alebo byt od developerov a máte obavy, nechajte si predložiť protokol o kategórii radónového rizika a následných opatreniach.

V skratke to znamená, že investor, teda developer by mal zabezpečiť stanovenie radónového rizika pozemku meraním a na jeho základe realizovať protiradónové opatrenia. Ak bolo radónové riziko pozemku iné ako nízke, overí sa účinnosť stavebných protiradónových opatrení meraním v budove pred kolaudáciou.

Uvedené protokoly by mal investor predložiť pri získavaní stavebného povolenia a je to predmetom kontroly Slovenskou stavebnou inšpekciou pri kolaudačnom konaní. Žiaľ, uvedený doklad sa v praxi často nevyžaduje z dôvodov neznalosti zákona, jeho zlého výkladu alebo kvôli snahe investora ušetriť a príslušný zákon obísť.

Pokiaľ staviate individuálne, spravidla doklad nie je vyžadovaný a je len a len na vás, či chcete bývať zdravo alebo nie!

Riziká zľahčovania

Nezriedka sa stretávame s argumentom stavbárov a investorov, že nepotrebujú meranie, lebo rovno naprojektujú hydroizoláciu s radónovým atestom. Niektorí stavebníci sa zasa snažia na stanovenie použiť Mapu radónového rizika SR. Radónové mapy boli realizované v mierkach 1:50 000 až 1:200 000, ktoré sú však pre hygienické stanovenie radónového rizika nepostačujúce. Boli realizované pre geológov ako všeobecná informácia. Ak si premietnete, že 1 mm na takejto mape predstavuje 500 až 2000 m, tak je nepresnosť stanovenia, či váš pozemok má alebo nemá radónové riziko, veľmi vysoká. Tektonické zlomy sa v pôde prejavujú na úseku 10 – 20 m, čo býva obvykle šírka jedného stavebného pozemku.

meranie na pozemku

Stavebné opatrenia

Pokiaľ budete vedieť, koľko radónu na pozemku alebo v byte máte, nemá projektant problém navrhnúť opatrenia, ktoré ho eliminujú na úroveň pre ľudský organizmus absolútne neškodnú. Preto by ste sa mali ich opýtať aj na „fenomén“ radónu

V zásade platí!!! Naprojektovať a realizovať protiradónové opatrenia v priebehu výstavby je výrazne lacnejšie, ako sanovať už existujúce radónové riziko v hotovej stavbe. Pre vás laikov, nezaškodí uviesť pár základných preventívnych opatrení. V princípe vždy ide o odvedenie vzduchu ktorý radón obsahuje mimo priestor obydlia a nedovoliť „mu“ koncentrovať sa.

U pripravovaných stavieb

Ak je na pozemku radón vo vyššej koncentrácii, je potrebné základy a aj pivnice stavby podľa typu zakladania, ochrániť protirádónovými izoláciami (hydroizolačné fólie s atestom).

Meranie u pripravovaných stavieb

Ak stavbu zakladáte na „doske“ tak musíte realizovať štrkovú ventilačnú vrstvu pod prvým vyrovnávacím betónom.

Ak máte plánovanú stavbu s pivnicou a hoci ju ochránite hydroizoláciami je vhodné do pivnice navrhnúť odvetrávací systém (ventilátor – istota je istota) a drenážny systém okolo stavby vyviesť na povrch nad zeminu, aby sa prípadné koncentrácie radónu v okolí základových múrov prirodzene odvetrávali.

Ako u starších budov?

Meraci pristroj

V priloženom obrázku sú znázornené miesta vnikania radónu do budovy. Prieniku radónu do už existujúcej budovy možno zabrániť:
Izolovaním podlahy najnižšieho podlažia.
Lokálnym utesnením miest vstupu radónu z pôdy do budovy.
Podtlakovým odvetraním podložia.
Zvýšením atmosférického tlaku v suterénnych priestoroch a dobrým vetraním.
Rekonštrukciou podlahy v suteréne.

Ak je zdrojom radónu stavebný materiál, je možné vykonať:
Prekrytie stien špeciálnymi nátermi alebo tapetami.
Zaviesť účinné vetranie.
Odstrániť niektoré materiály (napr. Omietky).

www.ag-e.sk
P. K.
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Vhodné doplnky k zdraviu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre