Správca zálohového systému na Slovensku nielen rozvíja zálohovanie, ale ho aj chráni…

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


Logistika

Správca zálohového systému na Slovensku nielen rozvíja zálohovanie, ale ho aj chráni…

Správca zálohového systému na Slovensku nielen rozvíja zálohovanie

Systém zálohovania je na Slovensku funkčný už druhý rok a je úspešný. Správca zálohového systému (zálohovanie) sa tento systém snaží neustále vylepšovať a rozširovať. Spoločne sme od jeho spustenia vyzbierali už viac ako 1,6 miliardy fliaš a plechoviek a miera návratnosti vychádzajúca z dát za prvý polrok 2023 dosiahla úroveň 88 %.

 

 

Generálny riaditeľ neziskovej organizácie Správcu zálohového systému Marián Áč, k úspešnému bilancovaniu dodáva: „Okrem pozitívnych rozvojových trendov je bohužiaľ pri zálohovaní prítomná aj téma nezákonných manipulácií so zálohovanými obalmi. Správca preto aktívne rieši aj túto problematiku, aby boli v maximálnej možnej miere eliminované aktivity jednotlivcov či skupín, ktoré sa snažia získať neoprávnenú výhodu, systém zneužívajú a porušujú platnú legislatívu na úkor slušných zákazníkov, výrobcov a predajcov.“

Škody z prípadného podvodného konania znášajú v prvom rade poctiví výrobcovia, ktorí tento systém  financujú. V snahe Správcu je ochrana fungujúceho a úspešného systému, trhu s materiálom, ktorý je jeho súčasťou, zachovanie hospodárnosti a v neposlednom rade ochrana férovo konajúcich členov systému a občanov, ktorí sa správajú v súlade so zákonom.

„Podľa platnej legislatívy má Správca zálohového systému povinnosť monitorovať oblasť podvodov, keďže tieto praktiky porušujú zákonom daný regulačný rámec“, hovorí generálny riaditeľ M. Áč. A aj keď Správca nemá priamu kompetenciu sankcionovať nezákonné konanie a porušovanie pravidiel, tak v tomto smere úzko spolupracuje s orgánmi, ktoré sú na to určené – MŽP SR, SIŽP, SOI, Protimonopolný úrad a Policajný zbor SR. Existujúci legislatívny rámec Slovenskej republiky nateraz poskytuje dostatok možností a nástrojov, ako sa s týmto konaním, ktoré porušuje zákon, vysporiadať.

Vedúci právneho a compliance oddelenia Správcu zálohového systému Marek Melišek poznamenal: „Medzi najzávažnejšie spôsoby manipulácií pri zálohovaní patria najmä aktivity niektorých neserióznych výrobcov a predajcov nápojov. Tí v rozpore so zákonom predávajú buď nápoje dovezené zo zahraničia, alebo dovážajú zo zahraničia nápoje, ktorých obaly síce sú na Slovensku registrované, avšak tieto neboli primárne určené pre našu obchodnú sieť. V oboch prípadoch vznikajú priame aj nepriame finančné škody, ktoré musí znášať jednak Správca zálohového systému, ale aj seriózni a renomovaní výrobcovia a distribútori nápojov, ktorí na tieto podvodné konania doplácajú.“

Za zmienku stoja aj pokusy o podvody zo strany niektorých fyzických osôb, ktoré sa snažia vracať do zálohomatov obaly, ktoré u nás neboli zakúpené alebo dokonca u nás nie sú ani registrované a obsahujú falošné etikety. Je preto potrebné pripomenúť všetkým spotrebiteľom, že akákoľvek špekulatívna manipulácia s obalmi na nápoje, za ktoré nebol riadne uhradený záloh a pochádzajú z územia mimo Slovenskej republiky, je porušením platnej legislatívy a môže byť prísne postihovaná príslušnými orgánmi, ktoré sú na to určené.

Predpoklad, že vhodením obalu do zálohomatu a načítaním kódu sa končí kontrolný mechanizmus a všetko je vybavené, má ďaleko od skutočnosti. Práve naopak. Celý proces sa len začína a jeho súčasťou je aj dôsledná kontrola procesu zberu a manipulácie so zálohovanými obalmi.

„V prvom rade je potrebné verejnosť informovať, že Správca v spolupráci s partnermi v systéme zálohovania tieto pokusy o podvody dôsledne monitoruje a podniká kroky, aby sa im predchádzalo a boli obmedzované“, upozorňuje vedúci právneho a compliance oddelenia Správcu zálohového systému Marek Melišek a zároveň dodáva: „Ak dôjde ku konkrétnym zisteniam a odhaleniam Správca postupuje podľa platných zákonov.“

Vytvorenie pozície manažéra prevencie podvodov, monitoring priestorov zberu, kontrola vyzbieraných obalov, systematický reporting, priebežná finančná kontrola, fiktívne nákupy, kamerové záznamy, spolupráca s dodávateľmi zálohomatov, distribútormi a štátnymi kontrolnými orgánmi je len krátky výber z opatrení, ktoré Správca vykonáva.

Správca zároveň dôsledne eviduje návratnosť a má podrobný prehľad o množstve záloh vyplatených nad mieru návratnosti, ktoré z prípadného neoprávneného konania vznikajú. Každý jeden importér resp. výrobca nápojov preto v prípade nezrovnalostí v evidencii dopláca prípadné vypadnuté zálohy aj poplatky za ním registrované zálohované obaly, ktoré sa vrátili zo zahraničia nad priemernú návratnosť daného produktu.

Generálny riaditeľ Správcu zálohového systému, Marián Áč oceňuje spoluprácu všetkých partnerov v systéme zálohovania, ktorí ho pomáhajú budovať a rozvíjať v zmysle nastaveného zákonného rámca a pravidiel. Najväčší podiel vďaky si však podľa M. Áča zaslúžia občania Slovenskej republiky, ktorí si systém osvojili a aktívne ho využívajú. „Rád by som im tlmočil naše odhodlanie, že okrem rozvoja a udržiavania systému zálohovania sa budeme neustále a trpezlivo venovať aj jeho ochrane, aby sme zodpovedným prístupom minimalizovali ekonomické škody. Nezákonné konanie totiž poškodzuje nás všetkých“, uzatvára.

Akékoľvek podnety, námety k funkčnosti systému, ale aj prípady, ak by boli občania svedkami akejkoľvek nekalej činnosti, môžu nahlasovať priamo obchodným prevádzkam v mieste zberu obalov alebo Správcovi zálohového systému prostredníctvom mailového kontaktu – fraud@spravcazaloh.sk.

Fakty o zálohovom systéme

+ Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode;
+ zálohovanie využíva princíp obehového hospodárstva, uzavretia materiálového kruhu „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“, čím šetrí prírodné zdroje;
+ začal fungovať 1. januára 2022;
+ zálohujú sa všetky plastové a kovové jednorazové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu;
+ zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“;
+ výška zálohu je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov;
+ spotrebiteľ pri kúpe nápoja zaplatí záloh 15 eurocentov, ktorý je uvedený na cenovke alebo oddelene na výveske;
+ záloh dostane spotrebiteľ späť po vrátení nápojových obalov na odberné miesto, výška zálohu teda nemá vplyv na cenu nápojov;
+ nápoje sa vo väčšom obchode vracajú do odberného automatu – zálohomatu, v prípade menších potravín pri pokladni, kde sa načítajú cez ručný skener;
+ zálohované obaly sa vracajú nestlačené, s vrchnákom a čitateľným čiarovým kódom;
+ do zálohového systému je zaregistrovaných takmer 3 200 odberných miest.

Zdroj foto: TSZ
Text: spravcazaloh.sk

>> Vhodné doplnky a pracovné
oblečenie do firmy TU <<

 

Komentáre