Ako elektrosmog vzniká a kde všade sa s ním môžeme „stretnúť“, ako sa chrániť? 3. časť

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


O elektrosmoguZdravé bývanie

Ako elektrosmog vzniká a kde všade sa s ním môžeme „stretnúť“, ako sa chrániť? 3. časť

Ako elektrosmog vzniká, ako sa chrániť

Objavením priemyselnej výroby elektrickej energie a jej komerčným využívaním narušilo ľudstvo prirodzený elektromagnetizmus zeme. „Vyrobilo” si elektrosmog. Ako elektrosmog vzniká a kde všade sa s ním môžeme „stretnúť“, ako sa chrániť? Pre ľahšie pochopenie, ako vzniká nežiaduci elektrosmog, si predstavme elektrický kábel, na ktorý pripojíme spotrebič a ten zapneme. Káblom a spotrebičom začne tiecť prúd elektrónov, ktorý v okolí kábla vytvorí magnetické pole. Toto pole je „umelé” a v danom prípade ide o nežiaduce pôsobenie na človka – elektrosmog, ktorý škodí nášmu zdraviu. To sa o „umelých“ elektromagnetických poliach vie už veľa rokov. Pozrime sa však na to, kde všade a s akou formou elektrosmogu sa môžeme „stretnúť”.

Formy prejavu

Elektromagnetické vlnenie je najčastejšie charakterizované vlnovou dĺžkou (frekvenciou) a veľkosťou amplitúdy (výchylky). Vlnová dĺžka rozdeľuje spektrum elektromagnetického žiarenia na viacero foriem, počínajúc statickou elektrinou a zemským magnetickým poľom s nulovou frekvenciou, cez nízkofrekvenčné polia (rozvody elektriny), rádiofrekvenčné polia (TV/rozhlas), mikrovlny (bežné telekomunikačné zariadenia), infračervené vlny (teplo), svetlo, ultrafialové vlny, röntgenové žiarenie až po gama žiarenie. Posledné tri formy sa vyčleňujú ako tzv. ionizujúce žiarenie s veľmi malými vlnovými dĺžkami; ostatné formy radíme medzi tzv. neionizujúce žiarenia.

Polia elektrické a magnetické

Pri nízkych frekvenciách uvažujeme o elektrických a magnetických poliach oddelene. Je to tak preto, lebo vlnenia sú voči sebe v priestore kolmé a pri ich spoločnom posudzovaní by vznikali nepresnosti. Nízkofrekvenčné (NF) polia vznikajú pri výrobe, prenose, distribúcii a využívaní elektriny a stretneme sa s nimi v blízkosti vedení vysokého napätia, elektrických káblov a elektrických prístrojov používaných v domácnostiach a kanceláriách. Elektrické NF polia vznikajú rozdielom napätia: čím vyššie je napätie, tým silnejšie bude vzniknuté pole.

Neprehliadnite:
Zdravotné riziká z elektrosmogu, škodlivosť žiarení 2. časť

Magnetické NF polia vznikajú prietokom elektrického prúdu: čím väčší je prúd, tým silnejšie je magnetické pole. Tentoraz sa pozrieme na to, ako silne na nás pôsobia elektromagnetické polia z vysokonapäťových vedení elektrickej energie.

Ako elektrosmog vzniká, ako sa chrániť

V čom je škodlivosť

Podľa základných poznatkov z fyziky, elektrický prúd vytvára v okolí každého vodiča magnetické pole, ktorého veľkosť je priamo úmerná veľkosti pretekajúceho prúdu. Keďže ide o striedavý prúd, vytvárané magnetické pole bude tiež striedavé a zmení svoj smer siločiar 50-krát za sekundu. Hovoríme teda o striedavom magnetickom poli. Mnoho rozvodov musí prekonať veľké vzdialenosti od zdroja elektrickej energie do miest a obcí, kde sa elektrina spotrebúva. Prenos sa uskutočňuje káblami zavesenými na stožiaroch; poznáte ich pod pojmom VN – veľmi vysoké napätie alebo ako NN – nízkonapäťové rozvody, ktoré sú v obciach a mestách na drevených alebo betónových stožiaroch.

Škodlivé elektromagnetické pole pochádza z káblov, nie zo stožiarov, lebo káble, ktoré na nich visia, sú od konštrukie stožiarov odizolované keramickými izolátormi. Jediný spôsob na získanie spoľahlivej predstavy o veľkosti polí z vysokonapäťových a aj NN rozvodov je meranie.

Kým úroveň elektrického pola je konštantná a je daná veľkosťou napätia, úroveň magnetického pola sa mení v priebehu celého dňa. Najvyššia býva v čase vrcholu dopytu po elektrine. Môže to byť napríklad medzi 7 až 9 hod. rannou alebo medzi 18 a 22 hodinou večernou. V zime môžu byť úrovne vyššie než v lete, a to kvôli dlhšej dobe svietenia alebo vykurovania elektrinou. Niekedy môžu byť káble v obci vedené priamo pred domami. Živé káble vedúce priamo popred dom alebo byt sú vždy spojené so zvýšeným rizikom závažných chorôb; zvlášť, ak domy nemajú predzáhradky. Je vysoko pravdepodobné, že v izbe na poschodí domu bude zvýšené elektromagnetické pole.

Čo môžete urobiť na ochranu pred elektrickým a magnetickým polom z VN rozvodov?

Elektrické pole sa výrazne znižuje takmer všetkými stavebnými materiálmi, s výnimkou klasického skla. Moderné plastové okná s termoizolačnými sklami pohltia veľkú časť elektrických polí. V prípade, že veľké hodnoty elektrických polí prechádzajú z externého zdroja oknom, môžete ich zastaviť špeciálnou tieniacou záclonou, ktorú uzemníte.

Stromy a kríky tiež znížujú elektrické polia, preto by v záhrade nemali chýbať. Listnaté stromy nám však v zime nepomôžu, keďže stratia listy. Miazgovité stromy (borovica, čerešňa, atď) sú lepšie ako stromy bez miazgy.

Podľa podmienok vo vašom prostredí môže plot z pletiva do výšky 2 m uprostred stromoradia tiež výrazne prispieť k lepšiemu výsledku.

Neprehliadnite:
Zdravotné riziká z elektrosmogu sú vysoké

S magnetickými poliami sa ľahko nevysporiadate. Olovené platne ani ocelové plechy nie sú účinné. Materiál nazývaný MU-metal sa vyrába aj predáva, znižuje, ale neodstraňuje magnetické polia, navyše je veľmi drahý. V našom e-shope nájdete antimagnetické fólie vyrobené zo zliatin kobaltu a niklu, ktoré vám môžu pomôcť odtieniť striedavé magnetické polia. Celoplošné opatrenia sú však veľmi nákladné, preto najúčinnejšie je znížiť expozíciu magnetickými účinkami zväčšením vzdialenosti od rozvodov elektrickej energie.

Ako elektrosmog vzniká, ako sa chrániť

Ochranné pásma

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je:

a) pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane:
– pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m
– pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m
– pre zavesené káblové vedenie 1 m

b) pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m
c) pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m
d) pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m
e) pri napätí nad 400 kV 35 m

Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
b) 3 m pri napätí nad 110 kV

V budúcom príspevku objasníme, ako sa brániť elektrosmogu pri rozvodoch el. energie priamo v RD alebo v bytoch.

I. Balaj
www.elektrosmog.voxo.eu

Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre