Strecha… Kto ju navrhne a kto urobí? Problematika a správne riešenie.

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaStrecha

Strecha… Kto ju navrhne a kto urobí? Problematika a správne riešenie.

Strecha... Kto ju navrhne a kto urobí

Strecha je, z pohľadu majiteľov rodinných domov, najdôležitejšia konštrukcia, pretože musí chrániť celoživotnú investíciu po dobu až sto rokov! Výkričník na konci vety je veľmi dôležitý. Definuje veľmi zložitú problematiku a síce, kto konštrukciu strechy navrhne a následne správne zrealizuje, pretože skladba strechy má viac konštrukčných vrstiev.

Strecha – strešný plášť je konštrukcia, ktorá chráni vnútro domu pred dažďom, snehom, vetrom, chladom, atď… a musí túto úlohu plniť 100%tne a dlhodobo. Pod pojmom strecha si vždy predstavíme strešnú krytinu. Áno, to je tá časť strechy, ktorú vidíme, ale pod ňou musia byť rôzne „vrstvy“, ktoré sú aj dôležitejšie ako je viditeľná krytina. Budeme preto používať správny odborný výraz – strešný plášť alebo plechová strešná krytina, pretože kvalitná strecha je vlastne pomyselný „pršiplášť“.

Skladba strešného plášťa

Strešný plášť sa skladá z niekoľkých konštrukcií, ktoré svojím návrhom a materiálovým usporiadaním musia zharmonizovať svoje fyzikálne, statické, hydroizolačné vlastnosti, vlastnosti dilatácie a rozťažnosti (každý materiál sa vplyvom slnka a teplôt rozťahuje), aby do podkrovia nezatiekla voda. Zároveň sa musia správne navrhnúť a zharmonizovať tepelnoizolačné vlastnosti materiálov tvoriacich tepelnú izoláciu strechy. Používajú sa na to tepelné izolácie rôznych hmotností. Tieto tepelné izolanty a ochranné fólie (nad a pod tepelnou izoláciou), ktoré izolácie chránia pred vlhkosťou sú veľmi dôležité hlavne vtedy, ak budúca strecha bude vytvárať aj priestor na bývanie.

Strecha... Kto ju navrhne a kto urobí

Základné delenie strešných plášťov

Strešné plášte sú riešené ako rovinné alebo šikmé. Ako rovinné strechy sú označované strechy do sklonu 10 stupňov (niekedy im hovoríme nesprávne – pultové strechy). Rovné alebo ploché strechy sú označované ako strechy tzv. čistej funkcionalistickej architektúry domov. Sú nielen technologicky veľmi náročné na správny návrh a výber materiálov, ale aj precíznu realizáciu každého stavebného detailu, pretože z roviny plášťa sa musí vyriešiť dokonalý odvod zrážkových vôd! Plochy rovných striech môžu byť využívané ako pochôdzné – terasy, zelené strechy… alebo aj nepochôdzné, kde súčasťou strešného plášťa je ochranná vrstva chrániaca hydroizolačnú krytinu.

Neprehliadnite:
Ak ste sa rozhodli stavať RD je najdôležitejšie myslieť a plánovať!

Samostatnú odbornú aj realizačnú problematiku tvoria fólie – krytiny na rovné strechy. Musia byť veľmi odolné proti starnutiu, odolné proti slnečnému žiareniu a pretrhnutiu v zime aj v lete. Už sme spomínali možné technické riešenia, avšak pri rovných strechách platí a vždy bude platiť – 100%ná kvalita realizácie práce je jedinou zárukou, že strecha bude dlhodobo plniť svoju funkciu! Systémov je viacero a musia byť vyhotovené veľmi precízne z dôvodu, že voda nesmie vniknúť do konštrukcií stien či atykového muriva strešného „plášťa“.

Strecha... Kto ju navrhne a kto urobí

Šikmé strešné plášte

Tvoria veľkú väčšinu striech stavieb RD. Tieto „strechy“ tvorí krovová zostava prvkov v sklonoch 10 až 80 stupňov. Krovová zostava sa tvorí najčastejšie z dreva. Názvom drevený krov je označovaná sústava šikmých nosných prvkov tvoriacich konštrukciu, ktorá prenáša zaťaženie od krytiny strešného plášťa do múrov stavby. Drevená krovová sústava je však len jeden prvok strechy! Prenášanie zaťaženia (váha krytiny, vietor, sneh, ale aj vlastná váha drevených prvkov atď…) sa deje na princípe uzavretých trojuholníkov (stojky, krokvy, priečniky, hambálky…), ktoré spolupôsobia pri prenášaní zaťaženia. Toto zaťaženie sa prenesie do pomúrnic, ktoré sú pevne prifixované do stužujúcich vencov a z nich na obvodové murivá stavby. Cez steny stavby sa celkové zaťaženie stavby prenesie do základov.

Prečo sa používa drevo na tvorbu krovových zostáv?

Drevo sa počas tisícročia výroby a stavieb krovov ukázalo ako najflexibilnejší materiál, z ktorého je možné zhotoviť akýkoľvek tvar strechy. Na konštrukciu krovu sa potom ukladajú hydroizolačné vrstvy – krytiny a pod ne sa ukladajú ďalšie vrstvy tvoriace strešný plášť – sú to tepelné izolácie, poistné hydroizolácie, parozábrany, atď…

Strecha... Kto ju navrhne a kto urobí

Architektúra a šikmé strešné plášte

Funkčné a kompozičné požiadavky na šikmé zastrešenie musia tvoriť organickú súčasť architektúry domu. Jeho ukončenie šikmou strechou tvorí prirodzený prechod hmoty stavby do prírodného prostredia tvoreného nebom a oblakmi, ktoré sa nám pri pohľade na strechu domu objavia – výška strechy, sklon, tvar a proporcionalita, druh a farba krytiny. Strešné prvky, ako sú vikiere, okná, komíny, štíty či rímsy poskytujú projektantovi širokú škálu riešení, ktoré umocnia (či pokazia) celkovú architektúru rodinného domu. Šikmá strecha je silným výrazovým prvkom architektúry a popri tejto úlohe plní aj vodoizolačné funkcie. Túto úlohu primárne plní krytina, ktorú nesie konštrukcia krovu. Jej farebné stvárnenie potom dotvára architektúru stavby.

Delenie šikmých striech

Podľa sklonu delíme strechy na šikmé (od 10 – 45 stupňov sklonu) a strmé (nad 45 stupňov sklonu). Nosná konštrukcia šikmých a strmých striech je staticky posudzovaná, aby drevené profily s veľkou rezervou prenášali váhu snehu, vetra atď. Šikmé strechy sú tvarovo chápané ako „štandardné“ a tvoria väčšinu našich striech. Strmé strechy sú tvorené rovinnými strešnými plochami so sklonom až 80 stupňov a ich výstavba si vyžaduje pomerne zložitý návrh a realizáciu nosných častí strešných konštrukcií. Jednotlivé konštrukčné prvky nosnej časti krovu totiž musia navzájom spolupôsobiť tak, aby vytvárali jeden celok. Naopak, veľkou výhodou je predovšetkým plnohodnotné využívanie podkrovných častí. Ľudovo sú tieto strechy označované ako „korytnačky“, pretože pripomínajú pancier týchto zvierat.

Strecha... Kto ju navrhne a kto urobí

Z čoho sa tvoria krovy

Charakteristickou nosnou konštrukciou šikmých a strmých striech je väznicová sústava. Spočíva v podpieraní krokiev vodorovnými trámami, čiže väznicami. Krokvy sú položené kolmo na odkvap v smere najväčšieho spádu strešnej roviny. Väznice sú podopierané vo vzdialenosti 3,6 – 4,8 m plnými väzbami. Plné väzby môžu byť vytvorené ako stolice – stojaté alebo ležaté. Krovy väznicovej sústavy sa v poslednom čase čoraz väčšmi nahrádzajú krovmi hambálkovej sústavy, a to najmä pre ich jednoduchosť a ľahšiu montáž, úsporu drevného reziva, vytvorenie voľných podkrovných priestorov, vhodných ako obytné miestnosti.

Statický princíp je založený na pevných trojuholníkových rámoch tvorených dvojicou krokiev, ktoré sú spolu zviazané klieštinami – nazývanými hambálok a stropnou konštrukciou (pri starších typoch ju nahrádzali stropné rámy), takže vzniká drevený trojuholník. Pri hambálkovej sústave je teda každá väzba plná. Priestorové stuženie v pozdĺžnom smere zabezpečujú uhlopriečne umiestnenie dosky alebo šikmé latovanie, prípadne pri niektorých druhoch krytiny šikmé debnenie. Dnes sa do popredia dostávajú riešenia krovových konštrukcií, ktoré sú prezentované ako „úsporné“. Ich tvar je vlastne doskový priehradový väzník. Nepoužíva sa teda masívne drevo. Z doskových važníkov sa vytvára sústava krovu, kde sú väzníky v rozteči cca 60 až 90 cm a tvarove skombinovaných do krovu. Tieto riešenia vraj šetria drevo, avšak neumožňujú zobytnenia podkrovných priestorov!

Ochrana dreva krovou

Je jedno, akú krovovú sústavu použijete na krov. Drevo by malo byť používané dostatočne presušené, čo sa však nerobí, nakoľko sušenie je finančne drahá záležitosť, a tak sú použité prvky len prirodzene vysušené cca 2 – 3 mesiace. Krovy potom schnú až po zabudovaní na stavbe a praskajú. Nie je to veľká chyba, ale? Nie je to prirodzené, a preto by sa drevo malo chrániť pred drevokazným hmyzom a hubami, aby sa neznehodnotila jeho kvalita a statická nosnosť. Prípravkov je dostatok.

Strecha... Kto ju navrhne a kto urobí

Odpoveď na prvú otázku

Teraz vám musím zodpovedať aj otázku z titulky. Kto vyrieši krov strechy a strešný plášť ako celok? V prvom rade je to architekt stavby, ktorý navrhne tvar a funkčné využitie priestoru pod strešným plášťom. Nasleduje projektant statik, ktorý vyrieši z akej sústavy sa vytvorí nosná konštrukcia krovu, aby preniesol všetky zaťaženia a vrstvy stavebných materiálov strešného plášťa. Toto sa rozkreslí do výkresov krovu a je už len na remeselníkoch, aby krov a všetky vrstvy sterešného plášťa aj správne, aj kvalitne zrealizovali.

Ing. Pavel Kleskeň
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre