Zelené technológie pre RD, či green šialenstvo (uhlíková neutralita) – tretia časť

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


EnergieStavba

Zelené technológie pre RD, či green šialenstvo (uhlíková neutralita) – tretia časť

Zelené technológie pre RD, či green šialenstvo uhlíková neutralita

Na Slovensku je cca 950 000 RD v rôznej vekovej štruktúre. Hroziaca energetická cenová kríza znervózňuje ľudí, ktorí vlastnia tieto RD. Ich majitelia nemajú veľa možností ako sa tejto situácii brániť, pretože nie sú odborníci v oblasti navrhovania budov. Otázka od nich na “tému uhlíková neutralita”, ktorú európske spoločenstvo presadzuje čoraz “agresívnejšie” je, takáto: Existujú také riešenia, aby platby za energie – palivá ako je plyn a elektrika a ostatné palivá, ktoré vytvárajú podmienky na spokojné a komfortné bývanie neboli také vysoké? Existujú nejaké technicky a hlavne cenovo prístupné riešenia?

 

 

V predchádzajúcich 2 príspevkoch som popisoval širšie súvislosti a naznačoval aj niektoré riešenia, ktoré vytvárali základný “obraz” ako túto problematiku riešiť. Šlo obvykle o všeobecné konštatovania, ktoré vnímame, avšak, každý jeden RD je špecifický svojím riešením, ktoré vzniklo v technológiách doby keď sa dom staval a aj súdobé vyriešenie obnovy TZB je prísne individuálne. V tomto príspevku sa už zameriam na popis disponobilných – zelených, technických riešení TZB, ktoré je možné inštalovať do systémov už inštalovaných v RD.

Ako správne uvažovať o obnove?

Prvá zásada, ktorú si majitelia RD musia uvedomiť je fakt, že u “zelených” TZB si úvahy pred ich inštaláciou, vyžadujú náročnú projektovú prípravu!

V tejto sa zhodnotí stav systémov domu, ich vek, a zároveň sa vyhľadajú riešenia ako a čím ich obnoviť, aby konečné riešenie prinieslo zníženie spotreby energií na viac ako 40 – 70 %.

Nižšie % úspor budú neefektívnou investíciou!

Možnosti zníženia spotreby všetkých druhov energií u starších 30 – 70 ročných domov, treba hľadať vo všetkých systémoch, z ktorých je rodinný dom zrealizovaný. Ako prvé je treba riešiť straty tepla. Následne sa musia riešiť systémy vykurovania s modernou zónovou reguláciou, prípravy a uskladňovania teplej vody, rekonštrukcií rozvodov el. energií až do úrovne pre automatizované prevádzkovanie. Vyriešiť sa musia systémy letného prehrievania a zimného vetrania. atď…

Z popisovaného je teda zrejmé, že ako druhý krok projektových prác musí nasledovať audit technického stavu stavebných časti stavby!

Z neho sa vypracuje projekt zateplenia stavebných konštrukcií (steny, okná, stropy či strecha…), aby sa vytvorila homogénna obálka domu, ktorá zminimalizuje tepelné straty domu na úroveň energetickej triedy A 0 – dom s takmer nulovou spotrebou tepla na vykurovanie, lebo také sú dnes platné predpisy STN! “Spotreba” tepla u takéhoto domu je často až pod 20 – 15 kWh/(m2 za rok). Podrobný postup energetických výpočtov (v prílohe projektu – Projektové energetické hodnotenie stavby) som popisoval v prvom článku tejto série.

Až po tomto môže nasledovať projektové riešenie TZB.

Aké technológie sú k dispozícii

STN dnes už predpisuje aj pre TZB zariadenia ako “štandard” použitie zelených technológií, hoci ich tak nepomenováva. STN používa pojem technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energií a tieto technológie majú byť inštalované na dome alebo v jeho blízkom okolí.

Najprv si predstavíme východiskovú situáciu, ktorá je u väčšiny starých RD. Klasické systémy TZB v starších domoch boli mnoho rokov riešené ako vodné, radiátorové tzv. samotiažne, kde bolo vykurovacie médium – voda, ohrievané niektorým z kotlov na pevné palivo (uhlie) alebo plyn – najrozšírenejší typ paliva. Tento historický fakt je dosť limitujúci, pretože Slovensko má najväčšiu sieť uličných plynofikácii obcí z krajín V4, ktoré sa realizovalo v minulom spoločenskom zriadení formou tzv. Akcií Z (svojpomoc). Tento systém bol ešte doplnený o boiler na prípravu teplej vody. Systémy UK (ústredného kúrenia) pracujú s veľkým objemom vody a v teplotnom režime 90/60 čo samo poukazuje na vysokú spotrebu paliva lebo voda sa musí zohrievať skoro až do bodu varu aby samotiaž (teda cirkulácia) fungovala.

Je teda jasné, že ak chceme znížiť spotrebu paliva musíme systémy obnoviť.

Začať musíte hrubým zateplením stien a stropov a výmenou okien. Straty tepla tak znížite až o 40 – 50 %. O toľko sa musí znížiť aj vykurovací výkon kotla UK. Dokáže to starý kotol, ktorý má možno aj 25 rokov? Nie!

U uhlia sa toto bude diať znížením intenzity kúrenia. Úspory síce sú ale komfort obsluhy je beznádejne stratená.

Zložitejšie je to u kotlov na plyn. Ich (motýlkový) horák nedokáže efektívne regulovať výkon vykurovania a využiť výhrevnú kapacitu paliva a tak sa neušetrí očakávaných 50 % a viac.

Kotol sa musí vymeniť a do systému treba novú regulačnú techniku na radiátory (termostatické hlavice ne uzatváracie ventily) a aj na regulovanie práce kotla (inštalovať izbové termostaty rôznych typov).

Obnova vykurovacích systémov

Obnova vykurovacích systémov

V tejto fáze zásadnej obnovy TZB zariadení zohrá najdôležitejšiu úlohu projektant – kúrenár. Ako prvé sa vyberie typ paliva. Plyn, uhlie, peletky, el. energia… Prísne individuálna záležitosť závisiaca od miesta kde objekt stojí a tiež od toho či majiteľ zostane pri “tradičnom” alebo pristúpi k zmene palivovej základne.

Po obnove stavebných častí budovy sa vykoná výpočet skutočných tepelných strát – už spomínané Projektové energetické hodnotenie podla skutočne vykonaných prác. Toto nám “povie”, aký potrebný vykurovací výkon musí mať nový kotol UK pre vykurovanie.

Následne sa musí vybrať systém prípravy teplej vody! Obvyklé riešenie je, že zdrojom tepla je kotol UK. U “zelených riešení” by sa táto metodika mala zmeniť lebo existujú modernejšie riešenia s väčšou možnosťou kontroly spotreby energií.

Čo teda je k dispozícii v odbodre prípravy tepla:

Aby sa vedel majiteľ dobre rozhodnúť musí si s projektantom ujasniť fakt či budú meniť systém odovzdávania tepla – radiátory, podlahové vykurovania, stenové vykurovania, či vykurovanie rekuperáciou… Po tejto voľbe musí sa zvoliť “zdroj” tepla. K dispozícii sú tieto základné riešenia:

1. Kondenzačné kotly na olej alebo plyn
2. Vykurovanie drevom formou drevosplyňovania či vykurovanie peletkami
3. Tepelné čerpadlo
4. Solárna a fotovoltická technika
5. Rekuperačná technika
6. Hybridné vykurovanie

Nasledovať musí aj voľba systému prípravy teplej vody, ktorá je možná v priamom napojení na kotle UK či samostatným tiež “zeleným” systémom. Aj tieto riešenia sa musia pri voľbe – ako obnoviť staršie RD zvažovať lebo len tak sa podarí znížiť prevádzkové náklady a teda aj energetickú náročnosť.

V ďaľšej časti seriálu stručne zhodnotím jednotlivé systémy pretože príspevky nemôžu byť veľmi dlhé, aby ste ich vždy pozorne dočítali.

Foto: Shutterstock
Ing. Pavel Kleskeň

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre