Znížiťte riziko požiaru. Kedy ste naposledy čistili komín?

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


KomínyStavbaZvislé konštrukcie

Znížiťte riziko požiaru. Kedy ste naposledy čistili komín?

Komín, čistenie

Na Slovensku je približne osemstotisíc domácností v RD, ktoré majú minimálne jeden komín a u novostavieb aj dva. Jeden pre kotol UK, druhý pre kozub či inú „pec“. Skontrolovať a vyčistiť je treba nielen klasické komíny, na ktoré je napojený kozub – krb či ťažká kachľová pec, ale aj komíny, ku ktorým sú pripojené kondenzačné kotly či iné kotle UK. Každoročné čistenie komínov je potrebné!!! Znížite tak riziko požiaru a poškodenia či samotnej, totálnej devastácii svojho bývania.

Základnou „úlohou“ komínov je bezpečne odviesť splodiny horenia zo spotrebiča, mimo objekt. Pri horení paliva (akéhokoľvek druhu) vznikajú sadze. Sadze v procese „putovania komínom“, chladnú a usadzujú sa na stenách komína. Postupom času sa nánosy na stenách komína zväčšujú. Odborníci združený v Komore kominárov hovoria, že riziko požiaru stúpa (hlavne u kozubov a pecí) už keď je na vnútornej stene komína 3 mm nános sadzí!!!

Komín, čistenie

Komíny je potrebné vždy po vykurovacej sezóne vyčistiť, aby po začatí vykurovania v ďaľšej sezóne nedochádzalo k vyhoreniu sadzí. Pri ich horení vzniká teplota prevyšujúca 1 000 stupňov Celzia, ktorá dokáže komín zničiť s následnými škodami na krove či celom dome. Z popisovaného je teda zrejmé, že komínu by ste mali venovať pozornosť a je jedno či ide o komín novostavby alebo komín staršieho RD. Tu obzvlášť treba zdôrazniť potrebnú starostlivosť.

Legislatívne úpravy čistenia

Pravidelné čistenie a vykonávanie kontroly komínov upravuje zákon č. 314/2011 Z. z. – O ochrane pred požiarmi. Lehoty čistenia a kontrol jednotlivých typov komína, podľa druhu spotrebiča napojeného na komín, bližšie špecifikuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. v § 20 a uvádzame ich na konci článku.

Komín, čistenie

Ako u novostavieb?

Zákon o ochrane pred požiarmi stanovuje povinnosti právnickým, ale aj fyzickým osobám (teda všetkým majiteľom rodinných domov), nasledovnú povinnosť „ Vlastník nehnuteľnosti musí pred zahájením činnosti vykurovacieho systému, kde dochádza k priamemu spaľovaniu paliva a splodiny horenia sú odvádzané komínom – vykonať kontrolu a zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami, ktoré sú držiteľmi preukazov odbornej spôsobilosti, než sa spotrebič trvale pripojí do telesa komína“. V laickej reči to znamená, že ak postavíte rodinný dom, skôr než začnete trvalo prevádzkovať svoj kozub, plynový či iný kotol, musí prísť revízny technik – kominár, aby prekontroloval a preskúšal komín.

Pri tejto kontrole je potrebné spomenúť aj povinnosť kontrolovať aj ZDROJ splodín!, teda kontrolu kotlov, kozubov či kachľových pecí…! Tomuto fenoménu sa tiež nevenuje pozornosť. Spotrebič (zdroj spalín) sa musí čistiť v lehotách, ktoré výrobca určí v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa spotrebič čistiť v lehotách čistenia a prehliadok komína. Toto je veľmi dôležité si pamätať.

Kominár

Ako s dokumentami o prehliadke a čistení komínov

O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje pracovník ktorý čistenie a kontrolu vykonal, potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína, alebo urobí zápis do denníka čistenia a kontroly komína či dymovodu s dátumom vykonania kontroly spolu s menom a priezviskom osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala. Nedostatky zistené pri čistení a kontrole, ktoré nemožno odstrániť bezprostredne pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu sa podrobne opíšu v potvrdení o vykonaní čistenia a kontroly. Je na majiteľovi, aby nedostatky čo najskôr odstránil. Zákon pripúšťa, že čistenie si môže vykonať aj sám majiteľ!!! Toto sa však môže stať problémom pri uplatňovaní si náhrady škody u poisťovni!!! Zákon a vyhláška ďalej upresňujú, ako nakladať s dokladmi o komíne. Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína i dymovodu alebo potvrdenie o vykonaní preskúšania komína sa vydáva na účely kontroly a predkladá sa na požiadanie obci alebo orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor (napr. prehliadka od hasičov ale aj pri poistnej udalosti). To znamená, že majiteľ by si mal všetky doklady o starostlivosti komínu a spotrebiča archivovať tak, aby ich bolo možné vyhľadať a aby boli k dispozícií aj po akejkoľvek katastrofe, ktorá postihne jeho rodinný dom.

Komín, čistenie

Koľko zaplatíte

Cena za kontrolu a čistenie komína sa pohybuje v rozpätí od 10 € do 30 € za objekt, prieduch. Závisí od priemeru prieduchu, dĺžky dymovodu, typu paliva a druhu spotrebiča. Nezabudnite myslieť aj na dopravné. Za revíznu správu ku kolaudačnému konaniu zaplatíte cca 50 €/1 prieduch a 1 spotrebič cca 65 eur.

Ako často treba kontrolovať a čistiť komín?

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW raz za:
– štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá,
šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
– dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá,
šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

Foto: Pixabay
P. K.

>> Vhodné čističe
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre