Oheň je hrozný nepriateľ. Zabezpečte svoje bývanie proti ohňu

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


Stavba

Oheň je hrozný nepriateľ. Zabezpečte svoje bývanie proti ohňu

Zabezpečte svoje bývanie proti ohňu

Zabezpečte svoje bývanie proti ohňu. Nedajte mu šancu zničiť vaše bývanie. Dajte si preto zavčasu posúdiť konštrukcie vášho bývania z pohľadu požiarnej oddolnosti projektom požiarnej ochrany.

Projekt požiarnej ochrany je časť projektovej dokumentácie stavby a je súčasťou povinnej dokumentácie k povoleniu stavby!!! Z pohľadu posudzovania stavby je stavba rodinného domu “jednoduchou stavbou” preto nemusí tento projekt posudzovať príslušný úrad hasičov. Nepodceňujte ho preto nakoľko platí, že stavebný úrad ktorý vydáva stavebné povolenie, musí rozsah a riešenia požiarnej ochrany domu u tohto projektu skontrolovať.

Zabezpečte svoje bývanie proti ohňu

Protipožiarna legislatíva – pre laika Horor

Nebudeme vám popisovať všetky čísla zákonov ktoré riešia tento typ ochrany stavieb. Je ich veľa a veľa je aj odporúčaní STN. Najdôležitejšie sú však dve vyhlášky. Vyhláška č. 94/2004 Z.z. ktorou sa stavovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a Vyhláška č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Už z ich názvov je jasné, akú problematiku riešia a čo musí projekt zohľadniť. Prvá vyhláška stanovuje, ako majú byť stavebné konštrukcie “vyskladané”, aby splnili predpísaný čas oddolnosti (v minútach) do doby zásahu hasičov. Značka oddolnosti má skratku REI a za ňou číslo. Napríklad – nosná stena (konštrukcia) má mať značku REI 30. Znamená to, že stena má mať oddolnosť 30 minút. Počas tejto doby si musí zachovať R – stabilitu a únosnosť, E – nesmie prehorieť a I – značí, že izolácia musí oddolávať 30 minút sálaniu tepla. Toto znamená, že odvrátená strana konštrukcie ako je požiar tak teplota povrchu nesmie byť viac ako 140 oC počas 30 minút!

Pozrite si: Aký komín? Ktorý je ten, čo potrebujem, pre môj dom?

Alebo, nenosná priečka má skratku RI 30. To znamená, že  konštrukcia priečky nesmie po dobu 30 minút prehorieť a jej teplota (na strane, kde nie je požiar) nesmie byť viac ako 140 oC. Druhá vyhláška rieši rozsah vybudovania rozvodov vody a hydrantov. Tiež určuje miesta  umiestenenia hasiacich prostriedkov. Je jasné, že voda musí byť dostupná v prípade požiaru.

Náročné, veru áno. Preto si projekt PO dajte vypracovať špecialistom.

Zabezpečte svoje bývanie proti ohňu

Čo vyrieši projekt PO

Projekt požiarnej ochrany slúži na určenie:

1. odolnosti múrov, priečok, stropov či podkrovia či konštrukcie môžu byť murované, sadrokartónové, drevené. Posúdi sa aká ma byť ich požiarna odolnosť v minú tach a či ju spľňajú. U drevostavieb sa musí posúdiť aká má byť šírka dreva ktoré je nosné, či už v stenách alebo v stropoch. Osobitnú, zvýšenú pozornosť treba venovať obytným podkroviam, ktoré plánujete stavať v drevených krovoch.
2. požiadaviek ohľadom komínov, krbov, sporákov, piecok… na predchádzanie vzniku požiaru tým, že sa určí, v akej vzdialenosti majú byť od horľavých látok v stropoch a krovoch a u krbovči piecok sa musí posúdiť ich umiestnenie pri senách drevostavieb.
3. počtu požiarnych úsekov (útek z miesta vzniku po žiaru) a následne odolnosti požiarnych dverí, ktoré oddeľujú jednotlivé požiarne úseky (na zabránenie šírenia požiaru vo vnútri budovy).
4. začiatku únikových ciest a následne označenie smeru úniku (označenie a ako označím únikové cesty pred kolaudáciou).
5. systému požiarnych hlásičov a požiarnej signalizácie a tiež z pohľadu kvality elektroinštalácií.
6. druhu a množstva hasiacich prístrojov (dodám, namontujem a označím stanovištia hasiacich prístrojov).
7. odstupových vzdialeností (určenie vzdialenosti, do akej sa môže preniesť požiar od vašej stavby na susedovu a opačne).
8. systému prístupu k budove, aby záchranné zložky mohli rýchlo a bezpečne vykonať zásah.

Zabezpečte svoje bývanie proti ohňu

Zrozumiteľne popísaný postup práce pri projekte

Konštrukcie rodinných domov sa skladajú  zo stavebných materiálov ktoré sa pred uvedením na trh odskúšajú na svoju oddolnosť proti požiarom. Nehorľavé majú značku D1. Materiály s nehorľavým povrchom majú značku D2 a horľavé sú označené skratkou D3. Projektant vyberie základné materiály a “poskladá” z nich stavbu. Následne posúdi ich požiadnu oddolnosť, aby konštrukcie splnili odporúčania STN a splnili predpísané časy, aby nedošlo k ich deštrukcii, kým príde hasičský zásah.

Zabezpečte svoje bývanie

Tieto údaje sa prenesú do projektu PO a vypracuje sa textové a výkresové vyhotovenie. V ňom sa zhodnotí či navrhnuté riešenia konštrukcií RD zabezpečia bezpečné bývanie. Nepodceňujte preto túto povinnú prílohu projektu pre stavebné povolenie.

P. K.

>> Zabezpečovacia technika
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre