Pri tepelnom izolovaní základov a podláh robíte stále chybu

Stavajsnami.sk

Stavebníctvo, stavby, byty, domy a všetko o nich


StavbaZakladanie stavieb

Pri tepelnom izolovaní základov a podláh robíte stále chybu

Pri tepelnom izolovaní základov a podláh robíte stále chybu

Pri tepelnom izolovaní stavebných konštrukcií základov sa až v 99% zabúda na dostatočne hrubé tepelnotechnické izolovanie základových pásov a konštrukcií hrubých základových dosiek – podláh. „Spoliehame sa“, že základové pásy či základovú dosku dostatočne izoluje okolitá zemina. Toto je však všeobecne rozšírený omyl!

Pri tepelnom izolovaní základov a podláh robíte stále chybu
Na tomto obrázku je „štandardný“ technologický postup zhotovenia základovej dosky „na teréne“. Žiadna tepelná izolácia len zhutnený? štrkopieskový? násyp, na ktorom je rozložená sieťovinová armatúra. Príde domiešavač betónu a doska sa zaleje.
Pri tepelnom izolovaní základov a podláh robíte stále chybu
Obdoba prvého chybného riešenia železobetónovej dosky. Len pod armovacou sieťovinou je uložená PVC fólia, aby sa armatúra nezamazala od štrku. Stavbári, ktorí ju položili, jej prisúdili ešte jednu „úlohu“ – ochrany železobetónovej dosky pred zemnou vlhkosťou?!

Mínusové teploty pôsobia všade

Zabúda sa na zimné mínusové teploty, pri ktorých rozptýlená voda v zemnom horizonte zamŕza a v konečnom dôsledku ochladzuje stavebné konštrukcie, ktoré sú s ňou v priamom styku. Základy a hrubé podlahy sú počas zimných teplôt „pod nulou“ ochladzované. Merania preukázateľne dokazujú, že pokiaľ nie sú tieto konštrukcie dostatočne tepelne zaizolované, tak sa takto stráca až 6 % tepelnej energie. Ak je dom podpivničený, dá sa predpokladať až 20 % strata tepla.

Pri tepelnom izolovaní základov a podláh robíte stále chybu
Ani toto riešenie celoplošnej tepelnej izolácie dosky, ktorú práve stavbári betónujú, nie je správne. Je použitý „fasádny“ (biely) polystyrén. Tento je možné stlačiť, a tak sa pod váhou mokrého betónu zdeformuje. Mal sa použiť iný typ extrudovaného – nestlačiteľného polystyrénu ružovej, zelenej či modrej farby.
Pri tepelnom izolovaní základov a podláh robíte stále chybu
Trochu lepšie riešenie tepelnej izolácie základovej dosky. Tepelný izolant je položený po obvode a má za úlohu zlepšiť tepelnú ochranu železobetónovej dosky a čiastočne eliminovať aj tepelný most spojenia obvodového muriva.
Až 20 % celkových tepelných strát môže tvoriť tepelne neizolovaný obytný suterén
Až 20 % celkových tepelných strát môže tvoriť tepelne neizolovaný obytný suterén

STN však prikazuje – izolovať

Aby sme týmto stratám zabránili (hlavne v suterénnych priestoroch využívaných ako obytné miestnosti), musia sa steny suterénu a základové dosky pod podlahami dokonale tepelne zaizolovať. Z predchádzajúceho textu je zrejmé, že aj tieto stavebné konštrukcie sa musia tepelnotechnicky posúdiť. STN 73 0540 odporúča, aby výsledná hodnota súčiniteľa prechodu tepla U (W/m2.K) bola v prípade týchto konštrukcií U = 0,20 a menej alebo R (tepelný odpor) = 5 (m2.K/W). Ak tieto hodnoty premietneme do reálnych hrúbok, tak hrúbka tepelného izolantu na základoch(aj v zemine) by mala byť min 20 cm. Štandardná prax je však taká, že soklová časť základov, teda tá nad terénom, sa zaizoluje maximálne 5 cm tepelného izolantu. A to len preto, aby sa komfortnejšie naniesla konečná povrchová úprava sokla!

Umiestnenie tepelného izolantu patričnej hrúbky pri nepodpovničenom objekte
Umiestnenie tepelného izolantu patričnej hrúbky pri nepodpovničenom objekte

Neprehliadnite:
Ako izoluje sklo, technológia výroby – Penové sklo

Tepelnú izoláciu základov zapustených pod terénom realizujeme výnimočne, alebo len vtedy, ak dom má pivnicu. Ešte horšia situácia je u tepelných izolácií hrubých základových dosiek, na ktoré sa potom vymurujú steny domu. V praxi sa pod „hrubú“ betónovú podlahu nedá žiaden zolant a častokrát sa betón naleje na neudusaný spätný zásyp medzi základdové pásy. O tom, že by sa pod túto betónovú dosku mali dať aj min. 30 cm štrkové násypy(preruší sa kapilárne vzlínanie vlhkosti) akosi stavbári ani nechcú počuť! Toto potvrdzujú aj naše snímky zlej práce.

Správne riešenia

Pri tradičnom zakladaní na základových pásoch, ale aj pri základoch s obytným suterénom musia tepelné izolácie použité v týchto miestach spĺňať vysoké požiadavky. Musia byť ľahko montovateľné s vysokou priľnavosťou na hydroizolačné systémy stavby. Tepelnoizolačné hmoty musia byť vysoko odolné proti vlhkosti z pohľadu nenasiakavosti (pod 2 %) počas celej doby svojej životnosti. Musia odolávať tlaku zeminy, nielen vtedy ak izolujeme zvislé steny suterénu, ale musia odolávať aj tlaku stavebných konštrukcií pri izolácii podláh. Materiály musia mať aj vysokú odolnosť proti starnutiu, pretože ich obnova je, napríklad pod podlahou (prakticky) nemožná.

...o troška lepšia tepelná izolácia
…o troška lepšie.

Pri obnove izolovania suterénnych murív, ktoré sme nezateplili dostatočne, dochádza ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti. A ak sú hydroizolácie tiež nesprávne realizované murivá súterénov začnú vlhnúť. Oprava je náročná lebo, vždy pôjde o veľmi vysokú požiadavku na množstvo ručne vykonávaných odkopov zeminy, a teda aj finančnú náročnosť. Ako najvhodnejšie sa javia tepelnoizolačné platne z extrudovaného polystyrénu (farna je zelená, ružová, modrá…). Tento materiál vďaka uzavretej homogénnej štruktúre buniek, ktorú bunky nadobudnú v procese extrudácie, získa na dlhú dobu vynikajúce tepelnoizolačné charakteristiky a aj ostatné fyzikálne vlastnosti, ako je nenasiakavosť či pevnosť v tlaku, ale aj odolnosť proti mrazu.

Správna tepelná izolácia
Takto je to správne.

Pre vašu názornú predstavu ilustrujeme tento príspevok – schémou, ako a kde by sa mali tepelné izolácie inštalovať pri najčastejšie realizovaných základoch RD. Tepelná izolácia sa inštaluje z vonkajšej strany konštrukcie na hydroizoláciu. Dokonalou realizáciou prác sa môže teleso základov tepelne zaizolovať bez tepelných mostov a dokonale ochrániť aj hydroizoláciu proti mechanickému poškodeniu. Aj ďaľšie obrázky ukazujú, že je možné základové dosky tepelne izolovať. Ako vidíte, kvalitná tepelná izolácia základov má dva prínosy, energetický aj mechanický, a to u veľmi exponovanej stavebnej konštrukcie – základoch. Venujme jej preto patričnú pozornosť.

Ing. Pavel Kleskeň
Foto: z archívu redakcie Domabyt,
s povolením vydavateľstva Antar s.r.o.

>> Všetko pre vašu stavbu
za dobrú cenu nájdete TU <<

 

Komentáre